Use of Trabecular Titanium Implants for Primary Hip Arthroplasty

Paweł Kamiński, Jakub Szmyd, Jarosław Ambroży, Wojciech Jurek, Jerzy Mirosław Jaworski
2016 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  
STRESZCZENIE Wstęp.Aloplastyka całkowita stawu biodrowego jest procedurą wykonywaną coraz częściej. W dużej liczbie przypadków nieuchronnie znajdują się pacjenci, u których mimo pierwotnego charakteru zabiegu niezbędne jest uzupełnienie ubytków kostnych panewki stawu biodrowego. Stosowane w tych przypadkach przeszczepy kostne auto-i alogenne oraz pierścienie oporowe wymagają długiego odciążania, aby umożliwić wgojenie przeszczepów. Częściowo wady tej pozbawione są wypełnienia wykonane z
more » ... go tytanu. Celem pracy jest przedstawienie naszych wyników zastosowania uzupełnień z porowatego tytanu w aloplastykach pierwotnych. Materiał i metody. Do badania włączono grupę 23 chorych (18 kobiet i 5 mężczyzn), którym w latach 2010-2015 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w czasie pierwotnej aloplastyki stawu biodrowego wszczepiono implant z porowatego tytanu. Wyniki. W średnim okresie obserwacji zanotowano poprawę w zmodyfikowanej i tradycyjnej skali Harris'a oraz redukcję dolegliwości bólowych w skali VAS. Nie zanotowano obluzowania ani infekcji implantu. Zastosowanie porowatego tytanu pozwoliło zmniejszyć liczbę koniecznych do użycia przeszczepów kostnych. Wnioski. 1.Uzupełnienie ubytków panewki implantami z porowatego tytanu może być stosowane w aloplastykach pierwotnych stawu biodrowego z dobrym wynikiem klinicznym i radiologicznym. 2. Zastosowanie uzupełnień z porowatego tytanu pozwala zmniejszyć liczbę przeszczepów kostnych niezbędnych do uzupełnienia ubytków panewki i pozwala na natychmiastowe, częściowe obciążanie kończyny. Słowa kluczowe: porowaty tytan, całkowita aloplastyka stawu biodrowego, ubytek panewki SUMMARY Background. Total hip arthroplasty is an increasingly common procedure. The large number of cases inevitably includes patients who require filling of their acetabular defect even in their primary surgery. The use of a utogenous grafts and allografts as well as resistance rings requires patients to avoid loading the limb for a long time to enable implant integration. This disadvantage may be partially eliminated by using trabecular titanium implants. The aim of this paper is to present the outcomes of the use of trabecular titanium implants in primary hip arthroplasty. Material and methods. The study embraced 23 patients (18 women and 5 men) whose primary hip arthroplasty was performed in the Cracow Centre of Rehabilitation and Orthopaedics in the period 2010-2015 and involved placement of a trabecular titanium implant. Results. Medium-term follow-up revealed improvement according to the modified and traditional Harris Hip Score and reduction in pain according to VAS. Loosening of the implant or infection were not recorded. The use of trabecular titanium allowed for reducing the amount of bone grafts used. Conclusions. 1. Reconstruction of acetabular defects with trabecular titanium implants may be used in primary hip arthroplasty to produce good clinical and radiographic outcomes. 2. The use of trabecular titanium implants allows for reducing the amount of bone grafts necessary to fill the acetabular defect and enables immediate partial loading of the limb.
doi:10.5604/15093492.1226276 pmid:28102158 fatcat:ewwgqf2oezc27knwcaxnuaf6oy