‫آبکبفت‬ ‫پريتئیه‬ ‫تًلید‬ ‫مىظًر‬ ٍ‫ب‬ ‫شیمیبیی‬ ‫ريش‬ ‫از‬ ٌ‫استفبد‬ ‫ي‬ ‫امعبء‬ ‫از‬ ٌ‫شد‬ ‫فیتًفبگ‬ ‫احشبء‬ ( Hypophthalmichthys moltirix ) ‫عىًان‬ ٍ‫ب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ٌ‫استفبد‬ ‫ي‬ ‫کشت‬ ‫محیط‬ Listeria monocytogenes

2018 unpublished
ٌ‫چکید‬ ‫تحقیق‬ ‫ایي‬ ‫از‬ ‫ّدف‬ ‫آبکبفت‬ ‫فیتَفبگ‬ ‫هبّی‬ ‫احشبء‬ ٍ ‫اهعبء‬)‫قلیبیی‬ ٍ ‫(اسیدی‬ ‫شیویبیی‬ (Hypophthalmichthys moltirix) ٍ ‫پپتَى‬ ‫از‬ ُ‫استفبد‬ ‫ببکتری‬ ‫کشت‬ ‫برای‬ ‫ازت‬ ‫هٌبع‬ ‫عٌَاى‬ ِ‫ب‬ ُ‫تَلیدشد‬ ‫ّبی‬ Listeria monocytogenes ‫هٌظَر‬ ‫ایي‬ ‫برای‬ .‫است‬ ُ‫بَد‬ ، ‫هبّی‬ ‫ببزار‬ ‫از‬ ،‫فیتَفبگ‬ ‫هبّی‬ ‫احشبء‬ ٍ ‫اهعبء‬ .‫گردید‬ ‫هٌتقل‬ ُ‫آزهبیشگب‬ ِ‫ب‬ ‫یخ‬ ‫هجبٍرت‬ ‫در‬ ٍ ُ‫شد‬ ِ‫تْی‬ ‫سبری‬ ‫شْرستبى‬ ‫فرٍشبى‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اًجوبدزدایی‬ ‫احشبء‬ ٍ ‫اهعبء‬ ‫دهبی‬ ‫در‬ 4
more » ... ِ‫درج‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ِ‫ب‬ ‫قلیبیی‬ ٍ ‫اسیدی‬ ‫آبکبفت‬ ،‫گراد‬ pH 3 / 3 ٍ 12 ٍ‫د‬ ‫در‬ ‫دهبی‬ 70 ٍ 55 ‫سبًتی‬ ِ‫درج‬ .‫گردید‬ ‫تعییي‬ ‫هحلَل‬ ‫پرٍتئیي‬ ‫هیساى‬ ٍ ‫آبکبفت‬ ِ‫درج‬ ،‫آبکبفت‬ ‫پبیبى‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫اًجبم‬ ‫گراد‬ ‫سپس‬ ‫از‬ ‫پپتَى‬ ِ‫تْی‬ ‫ّبی‬ ‫ایي‬ ‫از‬ ُ‫شد‬ 4 ‫تیوبر‬ ‫بب‬ ‫کدام‬ ‫(ّر‬ 3)‫تکرار‬ ‫هدت‬ ‫در‬ ‫ببکتری‬ ‫کشت‬ ‫هحیط‬ ‫عٌَاى‬ ِ‫ب‬ 45 ‫هحیط‬ ‫بب‬ ٍ ُ‫استفبد‬ ‫سبعت‬ ‫تجبری‬ ‫کشت‬ BHI ‫کوتر‬ ٍ ‫بیشتریي‬ .‫شد‬ ِ‫هقبیس‬ ِ‫ب‬ ‫پرٍتئیي‬ ‫هقدار‬ ‫یي‬ ‫دهبی‬ ‫در‬ ‫قلیبیی‬ ‫آبکبفت‬ ِ‫ب‬ ‫هربَط‬ ‫ترتیب‬ 55 ‫سبًتی‬ ِ‫درج‬-‫دهبی‬ ‫در‬ ‫اسیدی‬ ‫آبکبفت‬ ٍ ‫گراد‬ 70 ‫سبًتی‬ ِ‫درج‬ (‫بَد‬ ‫گراد‬ 05 / 0 p< ِ‫ب‬ ‫هربَط‬ ‫ترتیب‬ ِ‫ب‬ ‫آبکبفت‬ ِ‫درج‬ ‫کوتریي‬ ٍ ‫بیشتریي‬ .) ‫دهبی‬ ‫در‬ ‫قلیبیی‬ ‫آبکبفت‬ 55 ‫سبًتی‬ ِ‫درج‬ ‫دهبی‬ ‫در‬ ‫قلیبیی‬ ‫آبکبفت‬ ٍ ‫گراد‬ 70 ‫سبًت‬ ِ‫درج‬ ‫ی‬ (‫بَد‬ ‫گراد‬ 05 / 0 p< ‫ببکتری‬ ‫رشد‬ .) ‫دهبی‬ ‫در‬ ‫قلیبیی‬ ٍ ‫اسیدی‬ ‫تیوبرّبی‬ ‫در‬ ‫هًََسیتَشًس‬ ‫لیستریب‬ 70 ‫سبًتی‬ ِ‫درج‬ ‫گراد‬ ‫زهبى‬ ‫جس‬ ِ‫ب‬ 45 ‫شبّد‬ ‫تیوبر‬ ‫بب‬ ،‫سبعت‬ ‫تفبٍت‬ ‫هعٌی‬ ‫دار‬ ‫ی‬ (‫ًداشتٌد‬ 05 / 0 p> ‫دهبی‬ ‫در‬ ‫اهب‬ ،) 55 ‫سبًتی‬ ِ‫درج‬ ‫در‬ ‫گراد‬ ‫زهبى‬ ‫توبم‬ ،‫بررسی‬ ‫هَرد‬ ‫ّبی‬ ‫قلیبیی‬ ٍ ‫اسیدی‬ ‫آبکبفت‬ ‫بب‬ (‫شبّد‬ ‫تیوبر‬ BHI ‫هعٌی‬ ‫اختالف‬) (‫داشتٌد‬ ‫دار‬ 05 / 0 p< .) ‫اًجبم‬ ‫تحقیق‬ ِ‫ب‬ ِ‫تَج‬ ‫بب‬ ‫هی‬ ُ‫شد‬ ‫دهبی‬ ‫در‬ ‫قلیبیی‬ ‫آبکبفت‬ ِ‫ک‬ ‫گفت‬ ‫تَاى‬ ‫هی‬ ‫اسیدی‬ ‫آبکبفت‬ ‫از‬ ‫بْتر‬ ‫ببال‬ ‫ببکتری‬ ‫رشد‬ ٍ ‫ببشد‬ ‫هی‬ ‫تجبری‬ ‫کشت‬ ‫هحیط‬ ‫در‬ ‫آى‬ ‫رشد‬ ‫خَبی‬ ِ‫ب‬ ‫تَلیدی‬ ‫پپتَى‬ ‫در‬ ‫ّب‬ ‫ببشد‬ ‫بب‬ ٍ ‫اهعب‬ ‫از‬ ُ‫استفبد‬ ِ‫ب‬ ِ‫تَج‬ ‫ء‬ ٍ ‫احشب‬ ‫ء‬ ‫کن‬ ٍ ‫هبّی‬ ٌِ‫ّسی‬ ‫هی‬ ‫هٌبسب‬ ‫اقتصبدی‬ ‫ًظر‬ ‫از‬ ،‫قلیبیی‬ ‫رٍش‬ ‫بَدى‬ .‫ببشد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمبت‬ : ‫روش‬ ،‫شیمیبیی‬ ‫پروتئین‬ ‫آبکبفت‬ ،‫شده‬ ‫امعب‬ ‫و‬ ،‫احشب‬ ،‫فیتوفبگ‬ ‫محیط‬ ‫کشت‬ * ‫هسئَل‬ ُ‫ًَیسٌد‬
fatcat:aqi7nrg3sfcvrp6fdcr52f3h6q