Türkiye'de Çevre Odaklı Sosyal Çalışma Uygulamalarını Düşünmek

Umut Yanardağ
2019 Toplum ve sosyal hizmet(Online)  
ÖZET Küreselleşmeyle ekolojik dengenin bozulması, küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, afetler gibi çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum çevreye yönelik çeşitli politikaların gerçekleştirilmesini gündeme getirmektedir. Bu bağlamda başta doğa bilimleri olmak üzere çeşitli disiplinler çevre sorunlarına yönelik çeşitli mesleki uygulamalar gerçekleştirmekte ve çevre, mesleki bir gündem haline gelmektedir. Sosyal çalışma mesleğinde de 1970'li yıllardan
more » ... n fiziki çevrede yaşanan sorunlar mesleki bir gündem haline gelmiş, bu çerçevede çevreye dair çeşitli sosyal çalışma yaklaşımları üretilmiştir. Öte yandan bir kalkınma mesleği olan sosyal çalışma mesleğinin sürdürülebilir kalkınma ile kurduğu ilişki bağlamında çevreye yönelik çeşitli sosyal çalışma uygulamaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, eko-kritik sosyal çalışma yaklaşımları ve sürdürülebilir toplum kalkınması yaklaşımı bağlamında, çevreye yönelik sosyal çalışma uygulamalarının bilgi, beceri ve değerleri ile birey, grup ve toplum düzeyinde çevre odaklı sosyal çalışma uygulamaları çerçevesinde Türkiye'de çevreye odaklı sosyal çalışma uygulamalarının nasıl gerçekleştirilebileceği incelenmektedir. ABSTRACT The deterioration of ecological balance with globalization creates some problems such as global warming, climate change, environmental pollution, and disasters. This requires implementation of some policies towards enviroment. In this context, various disciplines, especially natural sciences, develop various professional measures on environmental problems and the environment becomes a professional agenda. In the social work profession, since the 1970s, problems in the physical environment take place in the professional agenda
doi:10.33417/tsh.516866 fatcat:m4gd4gb4gjhibdjuvux33w6d34