Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni

Waldemar Łabuda
unpublished
Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni The concept and the good practices of the postgraduate studies realization in the context of the WWSI experience Streszczenie W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Informa-tycznymi zrealizowanych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Koncepcja ta była korygowana w latach 2007-2012, kiedy realizowane były dwa projekty studiów
more » ... jekty studiów podyplomowych. Na wprowadzane korekty miała wpływ sytuacja na rynku pracy, jak również sugestie i uwagi zgłaszane przez studentów oraz wykładowców-doświadczonych i certyfikowanych kie-rowników projektów. Korekty wynikały również z rosnącego doświadczenia WWSI, jak i doświadczenia krajowych i zagra-nicznych ośrodków akademickich. Druga część artykułu zawiera wybrane dobre praktyki i wnioski wynikające z realizacji studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi. Artykuł kończy próba odpowiedzi na pytanie, co dalej ze studiami podyplomowymi z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi w WWSI? Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, studia podyplomowe, Zarządzanie Projektami Informatycznymi Abstract The first part of the paper presents the concept of postgraduate studies in the IT Project Management realized at the Warsaw School of Computer Science. In the years 2007-2012 during the implementation of two projects the concept of postgraduate studies has been corrected. The concept correction was influenced by the situation on the labor market, as well as suggestions and comments submitted by students and lecturers-experienced and certified project managers. The corrections have also arisen from the growing experience WWSI, as well as the experience of domestic and foreign universities. The second part of the article contains some good practices and lessons learned from the implementation of postgraduate studies in the IT Project Management. The article concludes with an attempt to answer the question, what next with postgraduate studies in the IT Project Management at the Warsaw School of Computer Science?
fatcat:cu7plpiamfd5jnuvus3ytfxlom