ALMANYA' DAKi TURKLERiN KULTUREL KiMLiGi

Onur Bilge, Kula
unpublished
geli~im siirecine e~lik etmektedir. Bireysel ve toplumsal kimlik, birlikte ya~amz ko~ullayan soz konusu etmenlerin etkisiyle belirginle~mektedir. Dz~lanmanzn yam szra, biitiinle~me ve farklzlzgz koruma egilimi de kiiltiirel kimligin ozsel nitelikleri araszndadzr. Bu nedenle, e~it haklzlzk ve katzlzm olanaklarz temelinde "bagdQ.$zmcz" bir bilincin olu~umunu ozendiren toplumsal ortamzn olu~turulmasz ve iki tarafin da boyle bir bilincin gerektirdigi yQ.$am tarzz ir:erisinde olmasz onemlidir.
more » ... sz onemlidir. (:ok-kiiltiirlii yQ.$am ortamlarznda kiiltiirel kimligin insanczl geli~imi, biiyiik olr:iide katzlanlarzn "oz" diye algzladzklan "ulusal kokeni, dini ya da mezhebi" ululamaktan kapnmalarzyla olanaklzdzr. Bu kapsamda "etno santrik" anlayz~ ve davram §lardan uzak durulmasz, barz~pl ve insanczl birlikteligin giivencelerinden biridir. Soz konusu insanczl birlikteligi ozendirmek amaczyla, Alman yonetimince r:ifte yurttQ.$lzk ve aynmczlzgz onleme gibi yasal diizenlemeler yapzlmalz ve uygulamaya konulmalzdzr. Tiirkler de bu dogrultuda davranmalzdzr.
fatcat:sqkgbwuqkbhxzda34rdxzom5si