‫ﺳﺪﻳﻢ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ﻣﺘﺪاول‬ ‫روش‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫روده‬ ‫ﺳﺎزي‬ ‫آﻣﺎده‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻧﻮﺳﻜﻮﭘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش‬ ‫ﻣﻴﺰان‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮراﻛﻲ‬ ‫ﻓﺴﻔﺎت‬ Comparing the effect of usual bowel preparation and sodium phosphates preparation method on patient acceptance under colonoscopy

Ebrahim Mousavi, M Ghanbari, A Roshan, In Statistics
unpublished
‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان‬ : ‫ﻣﺮ‬ ‫ﺳﻴﺪه‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮ‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﻢ‬ ‫ي‬ 1 ، ‫ﻗﻨﺒﺮ‬ ‫دﻛﺘﺮﻋﺎﻃﻔﻪ‬ ‫ي‬ 2 ، ‫دﻛﺘﺮ‬ ‫ﻳﻮﺳﻔ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر‬ 3 ، ‫ﺧﺎﻟﻘﺪوﺳﺖ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮه‬ 4 ، ‫روﺷﻦ‬ ‫ﻋﻄﺮﻛﺎر‬ ‫زﻫﺮا‬ 5 ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل‬ : ‫اﻛﺮم‬ ‫رﺳﻮل‬ ‫ﺣﻀﺮت‬ ‫رﺷﺖ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ،‫ﻣﻮﺳﻮي‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ‬ ‫ﺳﻴﺪه‬ Abstract: Introduction: Colonoscopy is a method of endoscopy of lower gastrointestinal system which needs proper colon preparation that allows proper assessment, diagnosis and treatment. There are different methods of bowel preparation
more » ... ailable. Therefore more research by critical nurses can result in better care. Objective: The aim of present study is to compare the routine method (Castor oil and Bisacodyl tablet) and oral sodium phosphate on the level of patient's acceptance in patient undergoing colonoscopy. Methods: This is a Quasi-experimental study, which was done on 90 out patient candidates for colonoscopy referring to Razi-educational center. Samples were randomly chosen on the visit day and divided to 2 groups of experiment and control. Data collection instrument included a demographic questionnaire and a checklist to assess the level of patient's acceptance and bowel preparation. Primarily demographic data form was filled at that time, and then intervention was done for two groups with 45 samples. The patient acceptance checklist was filled by interview method on the day of performing colonoscopy procedure. Results: Finding indicated that patient's acceptance was better with oral sodium phosphate and chi-square and Fisher's exact tests showed a significant difference on the level of patient's acceptance (p< 0.000). Conclusion: According to this result oral liquid sodium phosphate has caused better acceptance compared with routine regimes (Castor oil and Bisacodyl tablet) in patients under colonoscopy.
fatcat:njlh4eqxvbfxve2krhujlt7pk4