Cascade CenterNet: Robust Object Detection for Power Line Surveillance

Zhiyong Dai, Jianjun Yi, Lihui Jiang, Shikun Yang, Xiaoci Huang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3072901 fatcat:n53l6mbcyngsroa46n35nulr3y