Лингвистичка запажања Григорија Божовића

Јована Д. Бојовић
2020 Zbornik Matice srpske za knjizevnost i jezik  
Уређивачки одбор Др ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, секретар, др ЈОВАН ДЕЛИЋ, др САЊА БОШКОВИЋ ДАНОЈЛИЋ, др БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, др ПЕР ЈАКОБСЕН, др МАРИЈА КЛЕУТ, др ПЕРСИДА ЛАЗАРЕВИЋ ДИ ЂАКОМО, др ЖАНА ЛЕВШИНА, др ГОРАН МАКСИМОВИЋ, др ДЕЈВИД НОРИС, др ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ, др ГОРАНА РАИЧЕВИЋ, др ИВО ТАРТАЉА, др СВЕТЛАНА ТОМИН, др РОБЕРТ ХОДЕЛ, др ВИДА ЏОНСОН ТАРАНОВСКИ, др САША ШМУЉА Главни и одговорни уредник Др ЈОВАН ДЕЛИЋ КЊИГА ШЕЗДЕСЕТ ОСМА (2020), СВЕСКА 1 UDC 821.163.41.09 Božović G. * Рад је настао у оквиру
more » ... је настао у оквиру пројеката Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (ев. бр. 178020), који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 1 У ре че но се мо же мо уве ри ти уко ли ко са мо по гле да мо два збор ни ка са на уч них скупо ва по све ће них овом пи сцу, из 2006. и 2016. го ди не (в. ли те ра ту ру). да по ка же мо да је и сам пи сац по се до вао лин гви стич ка зна ња, те да је у многим сво јим тек сто ви ма ука зи вао на од ре ђе на лин гви стич ка пи та ња, на шта до сад у стру ци ни је би ло ука зи ва но. Сег мен те ко ји се од но се на лин гви стичка и сти ли стич ка за па жа ња Гри го ри ја Бо жо ви ћа про на ла зи ли смо углав ном у ње го вим пу то пи сним оства ре њи ма, ко ја бро је око 1.500 стра ни ца, а на стаја ла су у пе ри о ду из ме ђу два де се тих и че тр де се тих го ди на про шлог ве ка. У овим до ку мен тар ним об ли ци ма Бо жо вић је опи си вао раз ли чи те си ту а ције, до га ђа је, љу де ко је је сре тао на сво јим пу то ва њи ма, и упра во су ти ју на ци они ко ји при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма, ве ра ма, ко ји го во ре раз ли чи тим је зи ци ма (Бо јо вићма нић 2016: 41-47). Све ово до при но си ау тен тич но сти са мих до га ђа ја и по ступ ку ка рак те ри за ци је ју на ка. По ред исто риј ског, есеји стич ког, по ли тич ког дис кур са, у отво ре ној фор ми пу то пи са мо же мо прона ћи и пра ти ти лин гви стич ки дис курс, ко ји је при су тан у ве ћи ни пу то писно-ре пор тер ских за пи са овог ис так ну тог срп ског пи сца и ду го го ди шњег ре пор те ра "По ли ти ке", где су ње го ви за пи си углав ном и об ја вљи ва ни. Наи ме, по ред опи са до га ђа ја, љу ди, кра је ва и све га оно га што је ка рак те ри стично за свет о ко ме пи ше, Бо жо вић нам пру жа увид и у го вор од ре ђе ног кра ја. У тим се за па жа њи ма он нај че шће освр ће на сти ли стич ке осо бе но сти усме них ка зи ва ча, као и на сти ли стич ке осо бе но сти са мих на род них умо тво ри на да те обла сти, за тим на сто ји да ука же на ка рак те ри сти ке са ме ре че ни це, на про зо диј ске цр те, од но сно -ка ко би он ре као -на на гла сак и гла со у да ре, на бо гат ство и спе ци фич ност лек си ке, као и на се ман тич ку по за ди ну не ких ре чи итд. Нај ви ше из дво је них при ме ра од но си се на је зич ке ка рак те ри стике обла сти да на шње Ма ке до ни је, где се пи сац углав ном освр ће на со ци олин гви стич ке еле мен те ко ји су ути ца ли на ста тус срп ског и ар на ут ског је зи ка, на њи хов ме ђу соб ни ути цај, про жи ма ње и по де лу. По гле де Гри го ри ја Бо жо ви ћа на је зич ка пи та ња, при ме ном кри те ри јума лин гви стич ке ди сци пли нар но сти, мо же мо по де ли ти на лин гво сти листич ке, со ци о лин гви стич ке и си стем ско лин гви стич ке (гра ма тич ко-је зич ки, се ман тич ки) (ко ва че вић 2011: 198). Лин гво сти ли стич ка гле ди шта од но се се на из два ја ње да ро ви тих бе сед ни ка из по је ди них кра је ва и стил ских одли ка њи хо вих го во ра, као и на осо бе но сти лек се ма ко је су у упо тре би, а за тим пи сац ука зу је и на не до стат но сти, али и на бо гат ство на шег је зи ка као на "не пре су шни из вор на ших на род них до ба ра" (клс 2016: 829). Из ноше њем со ци о лин гви стич ких ста во ва Бо жо вић по ку ша ва да ука же на ка ракте ри сти ке на реч ја у кон тек сту исто риј ских окол но сти. У мно гим пу то писи ма, Г. Бо жо вић као до бар по зна ва лац па и са вре ме ник мно гих де ша ва ња, пи ше о то ме ка ко су дру штве не при ли ке у да том тре нут ку и де це ни ја ма уна зад, ути ца ле на раз вој је зи ка, а пре ко је зи ка и на ду хов ни раз вој, тра дици ју, мен та ли тет. Бо жо ви ће ви по гле ди ко ји се од но се на си стем ско лин гвистич ка (гра ма тич ко-је зич ка, се ман тич ка) пи та ња ти чу се зна че ња по је ди них ре чи и из ра за, њи хо ве се ман тич ке и де ри ва ци о не ана ли зе, док се по је ди на од но се на ак це нат. Та ко ђе, при сут на су ње го ва за па жа ња о не ким гра матич ким ка те го ри ја ма, ко је из два ја као спе ци фич ност или ка рак те ри сти ку
doi:10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.10 fatcat:6myvbrrnyfavdamlunxpojyf74