A-koncepcja B-zestawienie danych ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA I UPRAW OGRODNICZYCH NOWYMI GATUNKAMI Phytophthora WYIZOLOWANYMI Z WODY

Leszek Orlikowski Ad, Beata Meszka Bf, Magdalena Bce, Aleksandra Cef, Teresa Orlikowska
unpublished
S t r e s z c z e n i e Celem badań było wykrywanie Phytophthora spp. w wodzie w rejonach sadowniczych oraz oce-na chorobotwórczości wybranych izolatów dla roślin. Do izolacji gatunków Phytophthora z wody użyto liści pułapkowych różanecznika 'Nova Zembla'. Przynależność gatunkową określano na pod-stawie cech morfologicznych oraz stosując metody molekularne. W rzekach i stawach stwierdzono 4 gatunki Phytophthora, z dominacją P. lacustris. Występował on we wszystkich analizowanych źró-dłach wody,
more » ... niezależnie od terminu detekcji. P. plurivora, jeden z najczęściej występujących gatunków tego rodzaju, wyizolowano z wody i osadów dennych rzeki Jeziorka. Z kolei P. citrophthora stwierdzono w stawach w Kozietułach i Cielądzu, oprócz P. gonapodyides, gatunku uznawanego za saprotrofa. Inokulacja 2 izolatami P. lacustris pędów i korzeni wierzby powodowała rozwój nekrozy (ok. 3 mm) na dobę. Zarówno P. lacustris, jak i P. citrophthora kolonizowały pędy badanych odmian jabłoni i gruszy, ale nekroza rozwijała się ok. 3-krotnie wolniej niż na organach wierzby.
fatcat:jbkyckz4jfgodczw74gcdqscjy