Diagnosis of retrotracheal left brachiocephalic vein with prenatal ultrasound: a case report

Yuan Zhao, Xueqin Ji, Lili Ding, Yan Xia, Yang Wu, Rui Xu, Ning Wu
2021 Translational Pediatrics  
doi:10.21037/tp-21-230 fatcat:4dtfsnlq75esxlig2tgmp2kjbm