Geopolityczny kontekst suwerenności informacyjnej Rosji w cyberprzestrzeni i jej znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jan Andrzej Wendt
2020 O Bezpeczeństwie i Obronności  
ABSTRAKT: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zależności miedzy geopolityką jako istotnym czynnikiem definiowania polityki Rosji (w zakresie bezpieczeństwa i stosunków z zagranicą), a jej aktywnością na rzecz uznania cyberprzestrzeni za podległą suwerenności państwowej. Definicji podlega pojęcie geopolityki informacyjnej. Podjęto analizę katalogu czynników determinujących nowy wymiar geopolityki rosyjskiej z uwzględnieniem cyberprzestrzeni i polityki informacyjnej. Autorzy zastanawiają
more » ... nad rangą czynnika cybernetycznego i udziałem suwerenności informacyjnej w kształtowaniu wizerunku międzynarodowego Federacji Rosyjskiej (FR), by następnie poddać diagnozie ich wpływ na sferę bezpieczeństwa międzynarodowego. W opracowaniu nie zostaną omówione przykłady cyberataków rosyjskich wobec państw trzecich, podjęta zostanie natomiast próba wyjaśnienia uwarunkowań szeroko definiowanej aktywności państwa w geoprzestrzeni informacyjnej. ABSTRACT: The purpose of this article is to indicate the relationship between geopolitics as an important factor in defining Russia's policy (in terms of security and relations with foreign countries) and its activity for recognizing cyberspace as subject to state sovereignty. The concept of information geopolitics is subject to definition. An analysis of the catalog of factors determining the © 2 0 2 0 U P H 2 ( 6 ) / 2 0 2 0 d e s e c u r i t a t e . u p h . e d u . p l J u l -D e c new dimension of Russian geopolitics, including cyberspace and information policy, is undertaken. The authors consider the importance of the cybernetic factor and the participation of information sovereignty in shaping the international image of the Russian Federation, to then diagnose their impact on the sphere of international security. The study will not discuss examples of Russian cyber attacks against third countries, but an attempt will be made to explain the determinants of broadly defined state activity in the information geospatial.
doi:10.34739/dsd.2020.02.07 fatcat:7jwbpqmnsfakblpmdm5vtfhqfy