UČINKOVITOST I SELEKTIVNOST NEKIH HERBICIDA U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI SADNICA TOPOLA EFFICIENCY AND SELECTIVITY OF SOME HERBICIDES IN NURSERY PRODUCTION OF POPLAR SEEDLINGS

Verica Vasić, Zoran Galić, Milan Drekić
2010 CXXXIV   unpublished
godine istraživana je učinkovitost i se-lektivnost kombinacije herbicida acetoklor + flurokloridon, acetoklor + me-tribu zin i acetoklor + prometrin u rasadničkoj proizvodnji sadnica topola. Pokusi su postavljeni na dvije sistematske jedinice tla, s različitim fizičko-ke-mijskim osobinama. Rezultati istraživanja pokazali su da su sve istraživane kombinacije herbi-cida smanjile brojnost korova na istraživanim površima. Najbolja učinkovi-tost u suzbijanju korova na obje istraživane površine
more » ... nuta je primjenom kombinacije herbicida acetoklor + prometrin. Herbicid flurokloridon je na obje istraživane površi izazvao prolaznu klorozu na sadnicama topola, dok je herbicid metribuzin fitotoksično djelovanje iskazao samo na zemljištu s većim učešćem ukupnog pijeska. K l j u č n e r i j e č i : topola, rasadnik, herbicidi, korovi UVOD-Introduction korov bujan, vrlo često dolazi do propadanja i sušenja či-ta ve biljke (Z e k i ć 1983). Danas postoji više načina suzbijanja korova u rasad-ni cima, međutim, sve se više teži da one budu zamije nje-ne bržim i učinkovitijim načinom suzbijanja. Pri mijeni herbicida kao jednoj od mjera borbe protiv korova u šu-marstvu pridaje se sve veće značenje. Uporabom herbi-cida smanjuje se zakorovljenost, posebice u početnim fazama razvoja šumskih sadnica, kada je nepovoljan utjecaj korova na sadnice i najveći. Također, mogu se iz-bjeći mehanička oštećenja sadnica, a vrlo često se do-gađa da je u ranim fazama razvoja sadnica onemogućena bilo kakva mehanička obrada zbog velike vlažnosti zem-ljišta (M i l e n k o v i ć 1989). Za rješavanje problema za-korovljenosti ulažu se velika materijalna sredstva i radna snaga, a time se i povećavaju ukupni troškovi proizvo-dnje. Na ekonomičnost primjene herbicida u rasadnicima ukazuje više autora, A n s e l m i (1984), M y a t t and Vo r w e r k (1985), Z e k i ć (1984), S i x t o et al. (2001). Selektivnost nije apsolutno svojstvo bilo kojeg her-bicida. Postoji cijeli niz čimbenika koji u međusobnoj kombinaciji izravno ili neizravno utječu na selektivna svojstva herbicida, odnosno, od kojih ovisi, s jedne Zbog širokog međurednog prostora, otvorenog sklo-pa u ranim fazama razvoja, rasadnici topola predstavljaju idealno mjesto za razvoj floristički bogate i raznovrsne korovne vegetacije. S obzirom na mjere njege koje se primjenjuju, korovi u šumskim rasadnicima vrlo su slični korovskim vrstama njivskih okopavina (K o n s t a n t
fatcat:ij4jspsp4fbmvbrx5yrvac3hdq