Practical experiences in preventing violence at sporting events

Slavisa Vukovic
2014 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
САЖЕТАК: У раду се најпре указује на карактеристике актуелних облика насиља на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама, као и на факторе који доводе до испољавања насиља. Потом се објашњавају могућности унапређивања социјалних мера у превенцији насиља на спортским приредбама, поред већ постојећих мера ситуационе превенције. У области социјалне превенције посебно се указује на значај сарадње навијача и спортских клубова, а затим и на улогу полиције и других субјеката чије су
more » ... еката чије су активности значајне у области социјалне превенције. Традиционално, у спречавању насиља на спортским приредбама значајну улогу имају полиција и службе обезбеђења из приватног сектора безбедности, међутим, порекло насиља лежи углавном изван спорта. Спорт је често место за испољавање насиља, што захтева предузимање мера социјалне превенције у једнакој, ако не и већој мери од мера ситуационе превенције. Реално се може очекивати да мере социјалне превенције остваре дугорочне утицаје на смањење насиља на спортским приредбама, док се од искључиве или доминантне примене мера ситуационе превенције може очекивати краткорочни утицај на смањење те врсте насиља. КЉУЧНЕ РЕЧИ: насиље, спорт, превенција, социјална, ситуациона Наспрам предоминантног приступа 1980-их година који се заснивао на проактивном управљању ризиком, краткорочној превенцији и репресивној акцији, односно контроли навијача кроз међународну полицијску сарадњу (прикупљање, анализу и размену информација, посебно преко националних центара за хулиганизам успостављених 2002. године), од европског фудбалског првенства 2000. године развија се приступ социјеталног управљања UDC 796.093:316.624
doi:10.2298/zmsdn1446129v fatcat:4gyakiatnjhhzfb7ozen2x4d5m