ÇEVİRİ SEKTÖRÜNDE (AB-DGT ÖRNEĞİNDE) TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

Fatima GİMATDİNOVA
2021 Journal of International Social Research  
Öz Yüksek öğretimde ve akademik ortamlarda bilgi, beceri ve yeteneklerin yazılı ve sözlü çeviriler olarak nasıl elde edileceği hakkında programlar geliştirilmektedir. Bilimde ve teknolojideki gelişmeler, çeviriye olan gereksinimi giderek ve fakat iddialı biçimde artırmıştır. Çeviri piyasasının istek ve taleplerini karşılamak amacıyla yeni gelişmelerin ve yeniliklerin olması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda, Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinde program ve müfredat değişikliğine ve
more » ... değişikliğine ve yeniliklere yer verilmeye başlanmıştır. Öğrencilerin daha donanımlı yetişmelerini sağlamak için, eğitimde kullanılan araç gereçlerin güncellenmesi, öğretim elemanlarının modern eğitim teknoloji araç ve gereçlerle tanıştırılması, yurtdışı araştırmalar ve incelemelere ağırlık verilmesi, yaşam boyu eğitim (LLP) teşvik edilerek çağdaş öğrenci profiline katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmalar yanında öğretim programlarında çok dilliliğe (Mehrsprachigkeit) ağırlık verilmektedir. Özellikle bu konuya AB ağırlık vermektedir. Bu makalede AB'nin kuruluşundan beri Çeviri Genel Müdürlüğünün (DGT) çeviri teknolojilerini nasıl kullandığı irdelenecektir. Anahtar Kelimeler : AB Çeviri Genel Müdürlüğü (DGT), Çeviri, Çeviri Sektörü, Çeviri Teknolojileri, DGT-Yardımcı Unsurları. Abstract Programs are being developed nowadays in higher education and academic settings, on how to acquire knowledge, skills and abilities in written and oral translations. Advances in science and technology have increased the need for translation increasingly. It has been inevitable that there will be new developments and innovations in order to meet the demands of the translation market. So that's why lots of innovations in the programs and curricula have started to be developed in the Translation Studies departments. Updating the tools used in education, introducing modern educational technology tools and equipment, to have a research and studies will help the students to have better education and future. In addition to these studies, Multilingualism (Mehrsprachigkeit) should be emphasized in the education programs as well. Especially, this issue is focused in the EU. In this article it will be examined how the General Directorate of Translation (GDT) has used translation technologies since the establishment of the EU.
doi:10.17719/jisr.11635 fatcat:fxx5356c7be2dl5rdeyyuma5d4