Marketing terytorialny a rozwój terenów wiejskich [chapter]

Janusz Zrobek
2013 Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora  
Tereny wiejskie w większości są zaliczane do obszarów słabo rozwiniętych, o niskim potencjale rozwojowym. Przełamanie marginalizacji gospodarczej tych terenów wymaga jednak wysokiego tempa rozwoju, opartego na aktywności i przedsiębiorczości ich władz i mieszkańców. Wskazane są zatem nowoczesne formy aktywności, pozwalające na lepsze wykorzystanie ich potencjału, stymulujące rozwój gospodarczy. Poszukiwanie i wdrażanie środków służących rozwojowi przestrzeni wiejskiej staje się kluczowym
more » ... em poprawienia ich potencjału społeczno-ekonomicznego. Oddziaływanie na rozwój wsi wymaga wsparcia środkami intensyfikującymi możliwości pełniejszego osiągania korzyści płynących z zachodzących procesów. Podbudową tego typu aktywności może być wykorzystanie działań marketingowych. Stanowią one skuteczny sposób zarządzania, stymulujący sprawne funkcjonowanie danej jednostki terytorialnej, umożliwiający pozyskanie i utrzymanie potrzebnych środków. Przyjęcie przez samorządy wiejskie orientacji marketingowej pozwala na przyspieszenie rozwoju i zwiększenie adaptacyjności do wymagań współczesnej gospodarki. Używanie zasad marketingu w zarządzaniu przestrzenią wiejską poprawia jej konkurencyjność i możliwości rozszerzenia kontaktów gospodarczych poszczególnych jednostek terytorialnych. Ich zastosowanie przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwoju i wykorzystania innowacyjności dla postępu cywilizacyjnego na wsi. Marketing stał się podstawowym instrumentem dopasowania działań podmiotów gospodarczych do zachodzących procesów wzrostu i zmian strukturalnych, a więc sposobem na efektywną realizację zamierzeń. Jego zastosowanie zwiększa ekonomiczną skuteczność działania na współczesnym rynku, gdyż wpływa pobudzająco na innowacyjne rozwiązania i wzmacnia konkurencyjną pozycję podmiotów gospodarczych. Stymulując możliwości postępu skłania do poszukiwania prekursorskich rozwiązań, kreowania nowych produktów i obszarów http://dx.
doi:10.18778/7969-046-6.16 fatcat:5b4ljehy5zcknfvjrihftqlopy