A magyar autógyártás 100 évének története DVD-ROM-on [chapter]

Iván Árkos
2009
A magyar autógyártás 100 évének története DVD-ROM-on "A m agyar autógyártás 100 éve" cím ű m ultim édia-kiadvány bem utatja a járm űgyártás történetét és főbb állom á sait, a M agyarországon és külföldön m űködött konstruktőröket, az egyszemélyes m űhelyektől a gyáróriásokig az iparág 20. századi főszereplőit, a személy-és teherautó-gyártást, a világhírű Ikarus-buszokat, az autóbusz-közle kedés, a postaszolgálat, a taxi-szolgálat, a tűzoltóság, a m entőszolgálat és a honvédség járm űparkjának
more » ... akulását, az autom obilizm us fejlődésében főszerepet játszott intézm ényeket, az utókor megem lékezésének tárgyi emlékeit, a hazai m úzeum ok válogatott anyagát, az autógyártás centenárium ának 2005. évi eseményeit, valam int az autóipar legújabb kori eredm ényeit.
doi:10.23716/tto.16.2009.07 fatcat:zps2ncgu7naxrfs3ao3a4agr5u