COMMUNICATION WITH THE COURT IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW

I.Yu. Tatulych
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Татулич І.Ю., к. ю. н., доцент кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Статтю присвячено дослідженню актуальних аспектів комунікації із судом в умовах воєнного стану. Зауважено, що навіть в період воєнного чи надзвичайного стану конституційне право особи на судовий захист не підлягає обмеженню. Автор звертає увагу на питання зміни територіальної підсудності справ, що розглядаються в судах. Зокрема, справи судів, які
more » ... не працюють розглядатимуться в новому регіоні судом, визначеним розпорядженням голови Верховного Суду. У статті розкрито рекомендації учасникам справи у випадку, якщо матеріали судової справи втрачені в ході бойових дій на території діяльності суду, який розглядав справу. У роботі розглянуто рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану. Автором виділено особливості проведення судового засідання в умовах війни. Обґрунтовано, що учасники судових процесів мають можливість реалізувати одне з таких прав: подати заяву про розгляд справи за їх відсутності, відкладення розгляду справи у зв'язку з воєнними діями або розгляд справи у режимі відеоконференції. Уточнено, що такі заяви можуть бути направлені в електронному вигляді на електронну адресу суду або через особистий кабінет в системі «Електронний суд», а також поштою. Доведено, що режим роботи кожного конкретного суду залежить від того, яка ситуація склалась у регіоні, де такий суд розташований. Тому учасникам судового процесу необхідно уважно слідкувати за оновленнями, які публікуються на сайтах судів (веб-сайт Судової влади України). Розглянуто шляхи та способи комунікації із судом. У статті автор доводить на підставі позицій науковців роль та значення «Електронного суду» для забезпечення ефективного цивільного судочинства особливо в сучасних умовах. Проаналізовано законопроекти, спрямовані на спрощення доступу громадян до інформації про стан розгляду справ під час дії воєнного стану. Систематизовано основні зміни до процесуального законодавства, що пропонуються законопроектами стосовно здійснення судочинства з цивільних справ. У статті виокремлено питання процесуальних строків, що сприятиме оперативності та своєчасності розгляду та вирішення цивільних справ. Ключові слова: суд, учасники справи, правосуддя, воєнний стан, «Електронний суд», відеоконференція, судове засідання. The article is devoted to the study of topical aspects of communication with the court in martial law. It is noted that even in a period of martial law or a state of emergency, a person's constitutional right to judicial protection is not subject to restriction. The author draws attention to the issue of changing the territorial jurisdiction of cases before courts. In particular, cases of courts that are temporarily closed will be considered in the new region by a court determined by an order of the Chairman of the Supreme Court. The article reveals recommendations to the participants of the case if the materials of the court case are lost during the hostilities on the territory of the court hearing the case. The paper considers recommendations of the Council of Judges of Ukraine on the work of courts in martial law. The author highlights the features of a court hearing in wartime. It is substantiated that the participants in court proceedings have the opportunity to exercise one of the following rights: to apply for consideration of the case in their absence, adjournment of the case in connection with hostilities, or consideration of the case by videoconference. It is specified that such applications can be sent to the email address of the court or registered through a personal account in the system «E-court», as well as sent by mail. It is proved that the mode of operation of each court depends on the situation in the region where such a court is located. Therefore, litigants need to closely follow the updates that are published on the courts' websites (Ukrainian Judiciary website). Ways and means of communication with the court are considered. In the article, the author proves based on the positions of scientists the role and importance of the «E-Court» to ensure effective civil proceedings, especially in modern conditions. The author analyzes the bills aimed at facilitating citizens' access to information on the state of proceedings during martial law. The main changes to the procedural legislation proposed by the draft laws on civil proceedings are systematized. The article highlights the issue of procedural deadlines, which will contribute to the efficiency and timeliness of consideration and resolution of civil cases.
doi:10.32782/2524-0374/2022-6/35 fatcat:lyfpk3gd3fbr5a52jwwjunp4bi