Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania rozwoju pęknięć w konstrukcjach betonowych

Radosław Karczewski, Tomasz Lusa, Andrzej Zagórski, Rafał Wiśniowski
2013 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania rozwoju pęknięć w konstrukcjach betonowych Monitoring of crack propagation in concrete structures using the acoustic emission method gr inż. Radosław Karczewski, dr inż. tomasz L sa, dr inż. andrzej ag rski -Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Rafał i niowski -Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rys. 4. Sumaryczna liczba zarejestrowanych sygnałów AE oraz obciążenie próbki w funkcji czasu badania ig. 4. Summary number of hits and load
more » ... s a function of time Rys. 5. Czas trwania sygnałów oraz siła w funkcji czasu z naniesionymi charakterystycznymi obszarami ig. 5. Duration of AE signals and load as a function of time with selected areas
doi:10.26628/ps.v85i12.151 fatcat:yru3crcz3fgznoauwbai4ws3rq