The connotative aspect of the states' secondary nominations which reflect economic development of the USA
Конотативний аспект вторинних номінацій штатів, що відображають господарсько-економічний розвиток США

A. V. Sheliakina, O. M. Torosyan
2019 Science and Education a New Dimension  
Анотація. У статті проведено лексико-семантичний та конотативний аналіз топонімічних прізвиськ штатів, що відображають господарсько-економічний розвиток США, розглянуто мотиваційне підґрунтя надання певного прізвиська. Встановлено, що проаналізовані вторинні назви штатів можна віднести до групи з абсолютною вмотивованістю, оскільки завжди відоме мотиваційне підґрунтя надання тієї чи іншої назви. Визначено, що вони не втратили своїх позитивних конотацій і в більшості своїй залишаються офіційними
more » ... прізвиськами. Ключові слова: топонім, топонімічне прізвисько, вторинна номінація, конотативний аспект, мотиваційне підґрунтя, американізм тощо. Вступ. Особливою рисою американського мовного простору є застосування неофіційних назв штатів, міст, селищ тощо у всіх сферах життя. Сьогодні добре відомо, що кожен штат має декілька прізвиськ, серед яких одне є офіційним, як герб, прапор, емблема (рослина або тварина штату), гімн та девіз. Неофіційні назви (вторинні номінації) становлять значну частину культурно маркованої лексики і відображають національно-специфічне бачення світу і культурні цінності носіїв мови. Зважаючи на те, що «...прізвиська цікаві з точки зору національно-культурної специфіки їх значення, оскільки вони виникали, як правило, в результаті метонімічного й метафоричного переосмислення назв певних подій, традицій, явищ, що історично пов'язані з тим чи іншим місцем» [4, с. 201], вони є вагомим когнітивним компонентом міжкультурної комунікації, без урахування якого акт спілкування часто є неможливим. Актуальність дослідження підтверджує і той факт, що інтерес до проблеми вторинної номінації і, зокрема топонімічних прізвиськ, не послаблюється, хоча, як слушно зауважує Г. В. Синєгубова, більшість сучасних досліджень прізвиськ присвячено вивченню неофіційних антропонімів [2, c. 150]. Крім того, з часом з'явилася певна кількість нових прізвиськ, оскільки екстралінгвістичне підґрунтя для неофіційних назв штатів і міст змінилось (зміни в економіці, культурному житті тощо), що призвело до розширення матеріалу дослідження. Короткий огляд публікацій. Теоретичним і практичним аспектам дослідження топоніміки (в тому числі й американської) присвятили свої доробки В. Д.
doi:10.31174/send-ph2019-204vii60-19 fatcat:rfeutgpmw5es3nqdm5f4kqk6im