ВНЕСОК ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ГРОМАД У РОЗВИТОК БЛАГОДІЙНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ХІХ СТ

Ольга БАКОВЕЦЬКА
2020 Humanities science current issues  
Ольга БАКОВЕЦЬКА, orcid.org/0000-0002-5021-1979 доктор історичних наук, доцент, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв (Миколаїв, Україна) olgabak@meta.ua ВНЕСОК ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ГРОМАД У РОЗВИТОК БЛАГОДІЙНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ХІХ СТ. У статті висвітлюється проблематика розвитку благодійності в українських землях у ХІХ столітті. Автор наголошує на безперервності традиції
more » ... сті традиції благодійності в Україні, яка на сучасному етапі переросла у волонтерський рух. Основна увага у статті приділяється окремому напряму благодійності, який мав реалізацію у сфері духовності. Виділено римо-католицьку конфесію, яка виступає мотиваційним стимулом для пробудження, формування та закріплення добродійності у свідомості суспільства. Південь України визначено як один із регіонів українських земель, на території якого римо-католицькі громади мали можливість реалізовувати себе в шляхетній справі. Згадуються римо-католицькі громади міст Півдня України: Херсона, Миколаєва, Одеси. Описується державна система, яка контролювала час, місце, терміни заходів, направлених на збирання пожертв від релігійних громад, або окремих представників суспільства. Наводяться суми пожертв вірян римо-католицької конфесії, які фіксувалися у відповідних книгах звітності. Розміри благодійних внесків, у залежності від матеріальних статків благодійників та їхньої доброї волі, становили від кількох карбованців до десятків тисяч. Інколи благодійники передавали все своє рухоме та нерухоме майно у власність окремої церкви. Це дозволяло священикам не лише будувати або ремонтувати церкви, а й закладати сквери, відкривати школи для дітей та молоді, сиротинці, будинки для літніх людей, для жінок, що опинялися в скрутному становищі, для людей з інвалідністю. У цьому контексті розкривається діяльність окремих представників римо-католицьких громад міст Півдня України, які обіймали державні посади або мали значний вплив на суспільство завдяки діяльності в різних сферах життя тогочасних громад. Відзначається особливий внесок у розвиток благодійної справи директора канцелярії головного морського штабу, генерала Василя Олексійовича Перовського, поміщика Пржездецького, представника дворянського роду Гернерів, генерал-майора Петра Петровича Шаверновського, дворянина Павло Торчинського та інших. Автор наголошує, що благодійна справа в українських землях вважалася природнім виявом шляхетності та добродійності. Автор відстоює думку, що сучасне волонтерство має глибокі історичні коріння і є життєвою необхідністю громадянського суспільства. Ключові слова: благодійність, римо-католицька конфесія, Південь України. The article deals with the problem of charity development in Ukrainian lands in the XIX century. The author emphasizes the continuity of the charity tradition in Ukraine, which at the present stage has grown into a volunteer movement. The main focus of the article is on the particular direction of charity, which had realization in the sphere of spirituality. The Roman Catholic denomination, which acts as a motivational stimulus for awakening, forming and consolidating charity ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Баковецька О. Внесок представникiв римо-католицьких громад у розвиток благодiйностi... in the consciousness of the society, is highlighted. South of Ukraine, defined as one of the regions of Ukrainian lands, on the territory of which Roman Catholic communities had the opportunity to realize themselves in a noble cause. The Roman Catholic communities of the cities of Southern Ukraine are mentioned: Kherson, Mykolaiv, Odessa. Describes the state system that controlled the time, place, timing of events aimed at collecting donations from religious communities or individual members of society. The amounts of donations made by the Roman Catholic faithful are recorded in the relevant books of account. The amount of charitable contributions, depending on the material wealth of the benefactors and their goodwill, ranged from several rubles to tens of thousands. At times, benefactors transferred all their movable and immovable property to the property of a separate church. This allowed the priests not only to build or repair churches, but also to establish squares, to open schools for children and young people, orphanages, homes for the elderly, for women in need, for people with disabilities. In this context, the activities of individual representatives of the Roman Catholic communities of the cities of Southern Ukraine, who held public office or had a significant impact on society through activities in the various spheres of life of the then communities, are disclosed. There is a special contribution to the development of the charitable cause of the Director of the Office of the Main Naval Staff, General Vasily Perovsky, landlord Przezdetsky, representative of the Guerner noble family, Major General Peter Petrovich Shavernovsky, nobleman Pavel Torchynsky and others. The author emphasizes that the charity work in the Ukrainian lands was considered a natural manifestation of nobility and charity. The author argues that contemporary volunteering has deep historical roots and is a vital necessity of civil society.
doi:10.24919/2308-4863.2/27.203505 fatcat:vu5ipsjfzneanmfwsnag25ifx4