Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI– XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348

Leonarda Dacewicz
2020 Studia Wschodniosłowiańskie  
RECENZJE 365 nione na poziomie słowotwórstwa przez ustalenie udziału poszczególnych typów nazwisk i produktywności wytworzonych w obrębie każdego typu modeli słowotwórczych na badanym terytorium oraz pokazanie ich rozkładu na wytyczonych obszarach gwarowych. Zasięgi regionalne, określone na podstawie zasobu leksykalnego (chodzi tu przede wszystkim o nazwiska równe apelatywom, nazwom zawodów, a także podstawy nazwisk derywowanych słowotwórczo), doprowadziły M. Kojdera do wniosku, że są one
more » ... ku, że są one ściśle powiązane z ukraińskim podłożem gwarowym, z rozmieszczeniem gwar, i wreszcie z pierwotnym osadnictwem ruskim na terenie wschodniej Lubelszczyzny. Moja opinia o książce M. Kojdera jest bardzo pozytywna. Otrzymaliśmy poznawczo wartościową publikację odzwierciedlającą na płaszczyźnie historycznego nazewnictwa osobowego wielowiekowe współistnienie etnosu polskiego i ukraińskiego. Może być ona przyczynkiem do studiów antroponimicznych, paleograficznych i dialektologicznych mających na celu badanie wzajemnych interferencji polsko--ukraińskich oraz solidną podstawą do porównawczego analizowania zarówno antroponimów, jak i tkwiącego w nich słownictwa pospolitego w zestawieniu z tego typu jednostkami leksykalnymi funkcjonującymi na innych pogranicznych terenach Polski.
doi:10.15290/sw.2020.20.26 fatcat:qxd3ya5fnfcuhlaaybhmcbbpg4