Sepsis ve prokalsitonin Sepsis and procalcitonin

Özgür Günal, Hüseyin Şener, Barut İnfeksiyon, Hastalıkları Ve, Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, Yrd Doç, Yrd Günal, Doç, Gaziosmanpaşa Barut, Tıp Üniversitesi, Tr-60100 Fakültesi (+7 others)
2009 Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J   unpublished
Özet Sepsis, bir çok sistemi etkileyen, hemodinamik değişikliklere yol açan, şok, organ fonksiyon bozukluğu ve organ yetmezliğine kadar giden ölümcül bir enfeksiyon hastalığıdır. Tedavideki yeni gelişmelere rağmen mortalitesi hala yüksektir. Enfeksiyon ile enfeksiyon dışı sistemik inflamatuar durumların ayrımının hızlı bir şekilde yapılarak uygun tedaviye başlanması hastaların morbidite, mortalite ve bakım maliyetlerinin azalmasını sağlayacaktır. Prokalsitonin son yıllarda enfeksiyon
more » ... ine eklenen yeni bir parametredir. Prokalsitonin (PCT); ciddi enfeksiyonların tanısında kullanılan daha hızlı ve daha iyi bir belirteç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca PCT, bu hasta grubunda prognoz ve tedaviye yanıtın izleminde de kullanılabilmektedir. Bu yazıda prokalsitoninin sepsis tanısı ve prognozunu belirlemedeki öneminden bahsedilmiştir. Abstract Sepsis is a fatal infection disease affecting many of the systems, causing hemodynamic changes, organ dysfunction and even organ failure. Despite the new developments in the treatment, its mortality is still high. Starting the suitable treatment rapidly after the separation between the infection and systemic inflammatory cases out of infection will provide to reduce morbidity, mortality and care costs of the patients. Procalcitonin (PCT) is a new parameter added to the infection markers recently. PCT is occurred to be more rapid and better marker used in diagnosis of serious infections. Besides, PCT can be used to follow the response to the treatment and the prognosis in this patient group. In this report, it is mentioned that PCT is important to diagnose sepsis, and to determine the prognosis of sepsis. Giriş Şiddetli sepsis (enfeksiyona sekonder akut organ disfonksiyonu) ve septik şok (şiddetli sepsisle birlikte sıvı tedavisine yanıt vermeyen hipotansiyon) her yıl dünyada yaklaşık 750.000 insanı etkileyen, buların dötte birinin ölümüne yol açan ve insidansı giderek artan bir sağlık problemidir [1] Enfeksiyon odağının etkin bir şekilde ortadan kaldırılamadığı veya uygun tedavi edilemediği durumlarda sepsis, septik şok ve çoklu organ yetmezliği gelişimi söz konusu olabilir. Sepsiste tıpkı miyokard infarktüsü veya serebrovasküler olay benzeri acil durumlarda olduğu gibi tedaviye erken ve etkin bir şekilde başlanması önemlidir. Bu nedenle sepsis ve benzeri sendromların tanımlarını iyi bilmek, buna bağlı olarak erken dönemde tanımak ve tedaviye başlamak hayati önem taşımaktadır [2].
fatcat:tffhltw4ajgsjohpjscu7epx5m