EL-'ÂMİRÎ VE KATAGORİLER'İN ŞEHLERİYLE İLGİLİ PARÇALAR

TÜRKER Mubahat
1965 Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi (Yayınlanmıyor)  
İslâm felsefe tarihine ait monografiler ve genel mahiyetteki eserler çok sayıda olmamakla beraber, bu saha hakkındaki literatür tarandığı vakit, bilhassa, el-Kindî'den başlayıp Fârâbî, İbn Sinâ, İbn Tufeyl, İbn Bâce ve İbn Rüşd'e doğru gitmek üzere zirvedeki filozofların ele alınmış, buna karşılık, onlar arasında geçiş sağlayanların bir yana bırakılmış oldukları görülür. Bu olayın elbette bir takım sebepleri olacaktır. Bunların başında o filozoflara dair elimizde pek çok yazma eser bulunmaması
more » ... a eser bulunmaması gelir. Halbuki fikir tarihinin ayrı ayrı bir takım halkalardan ibaret olmayıp, bir zincirleniş teşkil ettiği, çalışma hipotezi olarak kabul edilmektedir. 0 halde, kopuk olan esas halkaları biribirine bağlayacak diğer halkaların da üzerinde durmak ve bu maksatla geçiş halkalarını teşkil eden filozofların parça halinde de olsa ele geçen eserlerini neşretmek ve değerlendirmek gerekir. Durum İslâm mantık tarihi için de aynıdır. Bu sahayla ilgili ve muhteva analizine dayanan eser lerin yazılmamış olmasının sebebi mantık yazmalarının bulunmamış olması veya bulunanların neşredilmemesidir. Meselâ, Huneyn b. İshak okulundan ayrı olan, yeni kuşağı teşkil eden ve arapça yazan ilk mantıkçılardan Kuveyrî 1 , Ebû Bişr Mettâ 2 , Ebû Süleyman es-Sicistânî 3 , ve Ebû Ca'fer el-Hâzin 4 in orijinal mantık eserlerinden hiçbiri şimdiye kadar bulunup neşredilememiştir.
doi:10.1501/felsbol_0000000018 fatcat:4omzbtpirfeutkyl3hz3g76nta