A Potentially Useful Marker to Determine Left Ventricular Dysfunction in Patients with Left Bundle Branch Block with Dilated Cardiomyopathy: Tpeak-Tend
LBBB Olan Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında Sol Ventrikül Disfonksiyonunu Belirlemek İçin Potansiyel Olarak Faydalı Bir Marker: Tpeak-Tend

Abdullah İçli
2017 Kosuyolu Heart Journal  
It has been shown in various epidemiological studies that left bundle branch block (LBBB) is an independent risk factor of cardiac mortality. In this study, we aimed to examine the relationship between left ventricular function in patients with LBBB and the Tpeak-Tend (Tp-e) interval, which can be easily measured using electrocardiography (ECG) when patients are admitted to the hospital. Patients and Methods: In this study, 56 patients with LBBB were retrospectively selected according to their
more » ... chocardiographic findings by using the retrospective scanning method. In line with this selection, patients were divided into two groups: patients with ejection fraction (EF) < 50% (32.4 ± 3.7) and those with EF > 50% (58.2 ± 4.1). Tp-e/corrected Tp-e (cTp-e) intervals were measured using the surface electrocardiogram technique. Results: According to our results, a negative correlation between Tp-e and EF in patients with LBBB and dilated cardiomyopathy (DCMP) (r= -0.723, p= 0.0001). Tp-e had a positive correlation with left ventricular end-diastolic diameter (LVEDd) (r= 0.394, p= 0.035) and with left ventricular end-systolic diameter (LVESd) (r= 0.478, p= 0.009). In the correlation analysis, we observed a negative correlation between cTp-e and EF values (r= -0.649, p= 0.0001), and cTp-e had a positive correlation with LVEDd (r= 0.587, p= 0.001) as well as with LVESd (r= 0.558, p= 0.002). Conclusion: Consequently, Tp-e/cTp-e interval can be a useful parameter that can be used particularly in the determination and follow-up of the patients whose left ventricular functions have not yet been deteriorated. Furthermore, this value can be used to select patients who can benefit from the treatment and to select the optimal timing of resynchronization therapy. Marker: Tpeak-Tend ÖZET Giriş: Sol dal bloğu (LBBB)'nun birçok epidemiyolojik çalışmada kardiyak mortalitenin bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Son yapılan çalışmalarda izole LBBB'ye spesifik progresif kardiyomiyopati (KMP) gelişebileceği gösterilmiştir. Bu çalışmamızda LBBB olan hastalarda başvuru elektrokardiyografi (EKG)'sinde kolayca ölçülebilen Tpeak-Tend (Tp-e) intervalinin sol ventrikül fonksiyonları ile ilişkisini araştırma amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya retrospektif tarama ile 56 LBBB hastası alınarak ekokardiyografik değerlerine göre; EF < %50 (60.2 ± 5.6 ) ve EF > %50 (58.1 ± 7) olarak 2 gruba bölünerek incelendi. Tp-e/ cTp-e intervalleri yüzey elektrokardiyogramlarından bilgisayar ortamında hassas ölçümler elde etmek için bir dijital cetvel yardımıyla manuel olarak ölçüldü. Datalar hasta dosyalarından elde edilen ekokardiyografik parametrelerle kıyaslandı. Bulgular: LBBB ve dilate kardiyomiyopati (DKMP) hastalarında Tp-e ile EF arasında negatif korelasyon (r= -0.723, p= 0.0001), sol ventrikül diyastol sonu çapı (SVDSÇ) arasında ise pozitif korelasyon (r= 0.394, p= 0.035) ve sol ventrikül sistol sonu çapı (SVSSÇ) ile pozitif korelasyon (r= 0.478, p= 0.009) bulunmuştur. Korelasyon analizinde; cTp-e ile EF arasında negatif korelasyon (r= -0.649, p= 0.0001), SVDSÇ arasında ise pozitif korelasyon (r= 0.587, p= 0.001) ve SVSSÇ ile pozitif korelasyon (r= 0.558, p= 0.002) bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak Tp-e/cTp-e intervali özellikle sol ventrikül fonksiyonları henüz bozulmamış hastaların belirlenmesinde, takibinde hatta tedaviden fayda görecek hasta seçiminde ve resenkronizasyon tedavisinin optimal zamanlamasında potansiyel olarak faydalı olabilecek bir parametre olabilir.
doi:10.5578/khj.27813 fatcat:npks7rlht5bslouebrabklejam