Η δεσμευτική δύναμη της δικαστικής ομολογίας ως έκφανση της συζητητικής αρχής

Ελευθέριος Γεωργίου Σαμλίδης
2020
Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται το αποδεικτικό μέσο της ομολογίας, όπως ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Προηγείται η καταγραφή των υποστηριζόμενων απόψεων σχετικά με τη νομική φύση της δικαστικής ομολογίας. Καταδεικνύεται η άμεση σύνδεση της με τη συζητητική αρχή, που αποτελεί τη δικονομική προέκταση της ιδιωτικής αυτονομίας που διέπει το ιδιωτικό ουσιαστικό δίκαιο και σε αντιδιαστολή με το ανακριτικό σύστημα και επιχειρείται η δικαιοπολιτική αποτίμηση των δύο συστημάτων από
more » ... υράς δέσμευσης ή μη του δικαστή επί συμφωνίας των διαδίκων ως προς την αλήθεια ορισμένου ισχυρισμού. Ακολουθεί η κατ' ιδίαν επεξεργασία των άρθρων του ΚΠολΔ για την ομολογία (352- 354). Οριοθετούνται οι περιπτώσεις ισχυρισμών που δεν καταλαμβάνονται από την δεσμευτική δύναμη της ομολογίας. Τέλος, σκιαγραφείται ο αναιρετικός έλεγχος της ομολογίας
doi:10.26262/heal.auth.ir.318047 fatcat:mq6h6hfrz5ggllhsavvvkplhee