STEROWANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ Z WYKORZYSTANIEM CASH POOLINGU NA PRZYKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Beata Czuba-Kulisińska
2017 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie  
Streszczenie: W warunkach rozwijającego się rynku kapitałowego coraz częściej można zaobserwować złożone struktury gospodarcze. Jednostki gospodarcze działające na rynku, chcąc osiągnąć swoje cele, wchodzą w liczne i różnorodne związki z innymi podmiotami, tworząc grupy kapitałowe. Celem artykułu jest przedstawienie istoty grupy kapitałowej oraz pojęcia cash poolingu ze wskazaniem praktycznego zastosowania umowy cash poolingu w grupie kapitałowej jako narzędzia mającego wpływ na płynność
more » ... wą grupy. W artykule wskazano formy cash poolingu oraz korzyści płynące z jego zastosowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem (grupą kapitałową) wymaga stosowania nowoczesnych metod umożliwiających utrzymanie płynności finansowej, cash pooling bez wątpienia jest taką metodą. Słowa kluczowe: cash pooling, grupa kapitałowa, płynność finansowa Abstract: Interms of developing the capital market,increasingly complex structures can beobserved. Business units operating onthe market, in order to achieve theirgoals, are numerous and variedrelationships with other parties to forma capital group. The aim of the article isto present the essence of the Group andof the concept of cash pooling with anindication of the practical application ofthe agreement cash pooling in thegroup as a tool for affecting the liquidityof the group. In the article mentionedforms of cash pooling and the benefitsof its use. Business management(holding company) requires the use ofmodern methods for liquidity, cashpooling without a doubt is the way to dothis..
doi:10.17512/znpcz.2017.1.1.17 fatcat:7izufs46ybcxrfqzmo2die2jn4