Technological process measurement process determining factor
Proces technologiczny czynnikiem determinującym procesy pomiarowe

Jarosław Misiak
2015 Mechanik  
Dr inż. Jarosław MISIAK (Politechnika Warszawska): PROCES TECHNOLOGICZNY CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM PROCESY POMIAROWE Streszczenie Nadzorowanie procesów pomiarowych z użyciem programów do wspomagania obliczeń statystycznych wymaga stworzenia bazy danych zawierającej wartości docelowe obróbki (wymiary liniowe i kątowe, tolerancje). W artykule omówiono procesowe podejście do budowy modelu danych przechowującego dwa rodzaje informacji: parametry obróbki skrawaniem (dane wejściowe) i wyników
more » ... para-me000 trów docelowych uzyskiwanych w czasie obróbki. Powiązanie danych wejściowych i wyjściowych pozwala na wykorzystanie technik SPC do nadzorowania procesu. Słowa kluczowe: procesy skrawania, metrologia, SPC Abstract Supervision of measurement processes using computer programs to support statistical calculations required to build a database of the treatment target values (length dimensions, angular dimensions, tolerances). The article discusses the process approach to build a database that stores two types of information: machining parameters (input) and the results of measurements of the target generated during processing (data processing). Linking the input and output data allows the use of SPC techniques.
doi:10.17814/mechanik.2015.8-9.472 fatcat:mbbt6m3s3zdyxfhlcazxxlrwvy