AVRUPA BİRLİĞİ (AB) EĞİTİM HEDEFLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE ÜYE ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma LORCU
2014 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Dünya ekseninde ekonomik küreselleşmenin etkisiyle eğitimin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yeni paradigmalarla şekillendirilmesi, araştırmacıların dikkatini çeken bir konudur. Son yıllarda eğitim standartlarının iyileştirilmesi, sosyo-kültürel yaşama yönelik pozitif katkılarının arttırılması ve toplumsal refahtaki sorumluluklarıyla ilgili politika arayışları hız kazanmaktadır. Değişen ve gelişen hayatta kalma koşullarına uyum sağlamada, ekonomik kalkınma ile toplumlar açısından
more » ... oplumlar açısından istikrarlı bir yaşam kalitesine ulaşmada, temel yollardan biri olan eğitime verilen katkı öne çıkmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili konseyleri tarafından belirlenen vizyon ve hedefler doğrultusunda, eğitime yönelik belirlenen ölçütlerin yarattığı etkilerin doğru algılanması gerekmektedir. OECD'nin (Organization for Economic Cooperation and Development) bünyesinde yürütülen ve eğitimin en önemli paydaşı olan öğrencilerin, uluslararası düzeyde değerlendirmesini gerçekleştiren PISA (Programme for International Student Assessment) çalışmaları, en kapsamlı araştırma programı olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak AB ülkeleri için 2020 yılına kadar eğitimde ulaşılması öngörülen hedefler de belirlenmiştir. Bu çalışmada; AB üye ve aday ülkelerinin 2020 yılında eğitim alanında ulaşılması düşünülen hedeflerinin, gerçekleşen performanslar çerçevesinde değerlendirilmesi çok boyutlu ölçekleme tekniği (Multidimesional Scaling Analysis-MDS) yardımı ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda; Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın hedefleri gerçekleştirmede diğer üye ülkelerden ayrıldığı görülmektedir. Hedefleri gerçekleştirmede en başarılı iki üye ülke ise Finlandiya ve Danimarka olarak belirlenmiştir. ABSTRACT An issue attracting the attention of researchers that design of new paradigms of education in developed and developing countries with the effect of economic globalization in the world. In recent years, the improvement of educational standards, improving the positive contributions to the socio-cultural life and the search for the policy of social welfare responsibilities are gaining momentum. Education is one of the basic way of to adapt to changing and improving the conditions of survival, with the economic development of to achieve to the communities in terms of a stable quality of life. Therefore contribution to education stands out. In line with the vision and objectives set by the Council on the European Union, correctly understood the impacts of the criteria for education. The most important stakeholders are conducted within the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) and the education of the students at the international level PISA (Programme for International Student Assessment) assessment of the work performed, is regarded as the most comprehensive research program. In addition to education targets for EU countries by 2020 were also determined. In this study; In 2020, EU member states and candidate countries of the EU wants to achieve the objectives of the field of education, the evaluation took place within the framework of performances, evaluated with the help of a multidimensional scaling technique. As a result of analysis; Turkey, Bulgaria and Romania is separated from other member countries in achieving the objectives. Member countries, Finland and Denmark are determined as the most successful in achieving the objectives.
doi:10.18092/ijeas.40979 fatcat:7fv4wjx7gbehvibnymvbhnyfpm