Changes in ABA, IAA, GA3, and ZR Levels during Seed Dormancy Release in Idesia polycarpa Maxim from Jiyuan

Wang Yanmei, Wang Lijun, Yao Bing, Liu Zhen, Li Fei
2018 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/78041 fatcat:o6p2butiqredpdrecz5tassiiu