The Devotio Moderna, the Emotions and the Search for 'Dutchness'

Mathilde Van Dijk
2014 BMGN: Low Countries Historical Review  
The Devotio Moderna, the Emotions and the Search for 'Dutchness' 1 mathilde van dijk From the nineteenth century the adherents of the Devotio Moderna were regarded as the archetypical Dutch, mainly because of the measured way in which they handled their emotions. This article challenges this notion by a careful study of the Devotio Moderna as an emotional community, in which different emotional styles were developed. It examines perceptions and performances of emotions in Devotio Moderna
more » ... hies, focusing on the seminal emotions of fear and love. Biographies provide insight into the emotional styles of different groups in Devotio Moderna, men in contrast to women, sisters and brothers of the Common Life as opposed to regular canons and canonesses. De Moderne Devotie, de emoties en de zoektocht naar een Nederlandse identiteit Dit artikel zet een kritische noot bij de toe-eigening van de moderne devoten als de eerste echte Nederlanders, zoals die vanaf de negentiende eeuw gebruikelijk is. Van oudsher speelde de emotionele stijl van de devoten hierbij een grote rol: Nederlandse onderzoekers herkenden die als typisch Nederlands. Dit artikel bestudeert de Moderne Devotie als emotional community. Het richt zich op devote percepties en performances van emoties in hun laatmiddeleeuwse context, in het bijzonder met betrekking tot angst en liefde, omdat hieruit de andere emoties voortkwamen. In het artikel worden biografieën uit de Moderne Devotie onderzocht: enerzijds van mannen en vrouwen, anderzijds van zusters en broeders van het gemene leven en reguliere kanunniken en kanunnikessen. Hierdoor is het mogelijk verschillen in en ontwikkelingen van emotionele stijl in kaart te brengen, zoals die zich in de Moderne Devotie voordeden.
doi:10.18352/bmgn-lchr.9540 fatcat:dcjt3nfa5zeyhlatextnalhobe