Diversification of development offers for employees due to the criterion of age
Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników

Barbara Bojarczuk, Marta Pietrzak
2018 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, które ostatecznie ma przynieść wymierne efekty biznesowe, jest ściśle związane z realizacją potrzeby biznesowej w zakresie stałego rozwoju kompetencji pracowników. W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi kluczowym wyzwaniem staje się możliwie optymalne dopasowanie oferty rozwojowej kierowanej do pracowników należących do różnych pokoleń. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad istotą koncepcji zarządzania różnorodnością,
more » ... a różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium wieku w świetle ofert rozwojowych proponowanych przez firmy. W powyższym zakresie zbadane zostały wybrane firmy produkcyjne w Wielkopolsce. Badania przeprowadzono metodą wywiadu ankieterskiego częściowo strukturyzowanego, w którym pytano o rzeczywiste praktyki stosowane przez te firmy w zakresie objętym badaniem. Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, rozwój pracowników, oferta rozwojowa firm Wprowadzenie Na rynek pracy wchodzi -a niedługo będzie to dominująca grupa zawodowa -pokolenie młodych pracowników urodzonych po roku 1990, określanych mianem pokolenia Z. Różnią się od starszych kolegów pod wieloma względami, szczególnie aspiracjami zawodowymi, sposobem równoważenia życia osobistego z zawodowym, potrzebami i oczekiwaniami wobec organizacji oraz przełożonych, sposobem komunikacji, a także wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Zmieniają się też same uwarunkowania rynku pracy. Spadające od lat bezrobocie w Polsce daje możliwość aktywności zawodowej grupom, które dotychczas miały utrudniony dostęp do rynku pracy ze względu na ograniczenia i bariery związane z wiekiem, płcią, niepełnosprawnością czy zobowiązaniami rodzinnymi. Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku coraz większą popularnością cieszy się pogląd, że umiejętne zarządzanie zakresem różnic i podobieństw występujących pomiędzy osobami pracującymi w jednej organizacji może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, co dało podwaliny do rozwoju idei zarządzania różnorodnością (ZR) (Borkowska, Jawor-Joniewicz, 2016, s. 34). ZR określa pewną strategię zarządzania personelem, opierającą się na przekonaniu, że zróżnicowanie między ludźmi może stać się przyczyną realnego wzrostu wyników biznesowych organizacji, rozwoju w zakresie innowacyjności oraz elastyczności rynkowej (Karton, Greene, 2005, s. 87). 133 Barbara Bojarczuk, Marta Pietrzak Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert...
doi:10.18276/sip.2018.51/2-12 fatcat:qhvedw24lfd6ppor6rfwiuzer4