Rola fotografii w komunikowaniu politycznym na przykładzie "portretu podwójnego" Lecha i Marii Kaczyńskich

Magdalena Mateja
2012 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Rola fotografii w komunikowaniu politycznym na przyk³adzie "portretu podwójnego" Lecha i Marii Kaczyñskich W katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. zginê³o 96 osób, m.in. ostatni prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, wice-marsza³kowie Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów Si³ Zbrojnych RP. Jednak uwaga mediów skupi³a siê na osobie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego i jego ma³¿onki. Jest to ca³kowicie zrozumia³e, zwa¿ywszy na rangê aktora politycznego.
more » ... ednoczeoenie trudno nie zauwa¿yae, i¿ sposób funkcjonowania mediów w okresie ¿a³oby narodowej odzwierciedla ich swoist¹ logikê. Mowa o logice spektaklu, logice emocjonalnego show bazuj¹cego na sprawdzonych schematach, formatach, mechanizmach, gatunkach wypowiedzi, oerodkach ekspresji; warto przy tym pamiêtaae, ¿e wiele spooeród nich stanowi adaptacjê roz-wi¹zañ utrwalonych w tradycji kultury. Niniejszy artyku³ jest nawi¹zaniem do rozwa¿añ Piotra Pawe³czyka na temat roli rekwizytu w komunikowaniu politycznym 1 i dotyczy sposobu wykorzystania wspólnej fotografii 2 Lecha i Marii Kaczyñskich: a) w okresie ¿a³oby narodowej; b) w kampanii prezydenckiej 2010; c) w kampanii parlamentarnej 2011. "Portret podwójny" ma³¿onków Kaczyñskich sta³ siê instrumentem komunikowania politycznego, s³u¿¹c realizacji celów pewnych grup mediów oraz podmiotów polityki. Analiza ma na celu ustalenie okolicznooeci i zakresu wykorzystania fotografii Lecha i Marii Kaczyñskich, okreoelenie roli, jak¹ wype³nia³ ten komunikat, gdy pos³ugiwa³y siê nim media drukowane oraz gdy czyni³a to partia 1 P. Pawe³czyk, Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym, w: E-wydawnictwo.eu. Portal publikacji naukowych, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/Do-cumentPreview/416, s. 173-183, dostêp: 25.05.2011. 2 W dalszej czêoeci artyku³y nazywam j¹ "portretem podwójnym", analizuj¹c w perspektywie strukturalnej oraz funkcjonalnej.
doi:10.14746/ssp.2012.2.18 fatcat:rrqzmyrqinaljnzih4vlp73kaq