Cinsel istismar ve ensest

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı, Hastalıkları Dalı, Sosyal Pediatri, Bilim Dalı, Türkiye Ankara, Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim, Araştırma Hastanesi, Türkiye Ankara
2012 Türk Pediatri Arşivi   unpublished
Türk Pe di at ri Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra fın dan ba sıl mış tır. / Tur kish Arc hi ves of Pe di at rics, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing Cinsel istismar ve ensest Sexual abuse and incest Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce: Dr. Medine Ayşin Taşar, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye E-pos ta: aysintasar@yahoo.com Ge lifl Ta ri hi/Re cei ved: 21.12.2011 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 09.01.2012 Derleme Review Özet
more » ... me Review Özet Çocuğa yönelik cinsel istismarın en ağır şekli olarak kabul edilen ensest, kanunen evlenmesine izin verilmeyen iki kişi arasındaki cinsel ilişki olarak tanımlanabilir, aile ilişkileri çerçevesi içinde uygunsuz cinsel davranışı tarif eder. Ensest ilişki çoğunlukla toplumda tabu kabul edilen, gizli kalan, süregen bir olaydır; tanınması ve takibi zordur. Ensestin, cinsel istismarın aile içinde yaşanması, toplum tarafından kabul edilemezliği, ailenin parçalanma korkusu gibi etmenler nedeniyle diğer cinsel istismar tiplerine göre açığa çıkmasının daha zor olması ve kurbanlarda diğer tiplere göre daha ağır ve uzun süreli hasar meydana getirmesi nedeniyle tanınması ve önlenmesi gereklidir. Ensest fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçları en ağır sorunlardan biridir ve etkileri ömür boyu devam etmektedir. Ensestin önlenmesi çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesiyle yakından ilişkilidir. Bu konuda sağlık ve sosyal hizmet sistemi ile kolluk güçlerinin ve adalet sisteminin işbirliği yanında, alanda çalışanların mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinin güçlü bir şekilde yapılandırılması; yazılı ve görsel basının sorumlu ve duyarlı bir yaklaşımla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapması ensesti önlemede yararlı olabilir. (Türk Ped Arfl 2012; 47: 159-64) Anah tar söz cük ler: Çocuk, cinsel istismar, ensest Sum mary Incest, which is the severest form of child sexual abuse is defined as the sexual behaviours between close relatives whose marriage is illegal or describes inappropriate sexual behaviours within a family relation framework. Incestous relation is accepted as a taboo, therefore it is frequently a secret within the family and is a chronic process which is hard to recognize. It is important to recognize and prevent incest because it is more difficult to be revealed compared to other forms of abuse and results in severe and long term consequences in victims. Physical, emotional and social consequences of incest are very severe and last for a lifetime. Prevention of incest is closely linked to prevention of child sexual abuse. Collaboration of different parts of child protection system, namely, healthcare system, social services, law enforcement and legal systems; and a well structured education of the professionels working in the field as well as sensitive media which helps awareness raising about child sexual abuse may be effective means of prevention. (Turk Arch Ped 2012; 47: 159-64) Gi rifl Çocuğa yönelik cinsel istismar (cinsel kötü kullanım), çocuğun bir erişkin, yaş veya gelişimsel olarak kendinden büyük bir çocuk tarafından karşı tarafın cinsel doyumunun sağlanması amacıyla ne anlama geldiğini kavrayamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, onay vermeyeceği, yasalara ve toplumun kültürel değerlerine aykırı cinsel eylemlere karışmasıdır (1). Bu istismar oral-genital, genital-genital, genital-rektal, el-genital, el-rektal, el-göğüs olabileceği gibi cinsel organını gösterme, cinsel organlarını göstermeye zorlama, çocuğa pornografik içerikli şeyler göstermek veya pornografide kullanmak şeklinde olabilir (1,2). Her şeklinde çocuğa zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış olan cinsel istismarın çocuğun en güvendiği kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ise çok daha ağır sonuçlar yaratır. Ensest olarak adlandırılan bu durum kanunen evlenmesine izin verilmeyen iki kişi arasındaki cinsel ilişki olarak tanımlanabilir, aile ilişkileri çerçevesi içinde uygunsuz cinsel davranışı tarif eder. Anne-babadan biriyle, yakın bir akraba ile veya üvey baba gibi ebeveyn rolünü üstlenen kişi ile gerçekleşebilir (2).
fatcat:lx5aokm575ge7pnxhqme5tnulm