ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEVCUT HASTANELER ∗HEALTH SERVICES AND EXISTING HOSPITALS DURING THE ÇANAKKALE BATTLES1 ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧАНАККАЛЕ

Nurhan AYDIN
2015 Dergi Karadeniz  
ÖZ Sağlık hizmetleri Çanakkale Muharebeleri boyunca ikinci bir savaş alanı oluşturacak ölçüde kritik bir alanı oluşturur. 8,5 ay süren muharebeler boyunca, sağlık kuruluşlarının özverili çalışmaları sonucu, cephede herhangi önemli bir bulaşıcı hastalık meydana gelmemiştir. Hatta mevcut yaralılardan çok düşük bir ölüm oranıyla, neredeyse bir mucize yaratılmıştır. Bu bağlamda sırasıyla Çanakkale cephesinde yaralanma ve hastalıklardan, sağlık kuruluşlarından, yaralı ve hasta sevkiyatından, cepheye
more » ... mücavir Rumeli, Anadolu yakasında, İstanbul'da, Marmara, Ege ve diğer bölgelerdeki sağlık hizmetlerinden bahsedilecektir. Cephede, yakın ve uzak hastanelerde, ağır ve çok zor şartlarda hassas bir hizmeti büyük bir özveriyle yürütmüş olan doktor, hemşire, hastabakıcı ve tezkerecilerin oluşturduğu sağlık hizmeti kadrosunu; bu savaşın adsız ve iddiasız kahramanlarını yeni nesillere aktarmak, en azından sağlık hizmeti veren kurumlara onların yaptığı çalışmalara karşı vefa borcunu ödemektir. Ayrıca çok güçlü devletlere karşı verilen savaşta muzaffer olarak çıkan Türkler, cephe gerisinde muharebenin ikinci mücadelesini de başarıyla sürdürmüş olduklarını vurgulamaktır. ABSTRACT Health services constituted such a critical area like a second battlefield during the Çanakkale Battles. Thanks to the devoted efforts of the health institutions along the battles, which lasted for 8,5 months, no epidemic broke out. Moreover, a very low rate of the wounded soldier died, which was almost a miracle. In this context, the wounding and illnesses as well as health institutions in Çanakkale front, the transportation of the wounded and patients, the health services in adjacent areas * Bu makale Atatürk Araştırma Merkezi Dergisinde 2010 Tarihinde Yayınlanmış olan "Çanakkale Savaşları'nda Sıhhiye ve Tahliye Hizmetleri" adlı makalenin genişletilmiş halidir. 1 . of Rumelia, Anatolia, İstanbul, Marmara, Aegean and other regions will be discussed in consequence. Handing down the names of doctors, nurses and discharging nurses who gave a health service devotedly in the frontline, in near and distant hospitals under hard conditions to the next generations, and narrating the story of those nameless heroes, who claimed nothing, to the next generations, is a duty of loyalty for us against them. Furthermore, this study is also an emphasis that the Turks not only had a victory in the war against strong countries but they also won the second level of the war, carried out behind the frontline. АННОТАЦИЯ Медицинское обслуживание во период Чанаккалийской военной операции можно рассуждать в рамках второго фронта. Во время 8,5 месячней военной операции, из-за самоотверженного медицинского обслуживания, не было зафиксировано не одного инфекционного заболевания. Даже численность смертельных случаев среди раненных военнослужащих, было очень низкое. В статье рассуждаются вопросы раненных военнослужащих Чанаккалийского фронта, их заболеваний, медицинского обслуживания, госпитализации раненных, а так же вопросы медобслуживания прилегающих регионов фронта, таких как Стамбул, районы Мраморского, Егейского морей, Румелийского и Анатолийского и других побережьев. На передовом, в близких и далёких от фронта госпиталях, работники медицинской службы самоотверженно боролись для спасения жизни каждого раненного. Наша цель, ознакомить новое поколение с геройческой прошлой наших военных и отдавать честь к выявленному ими преданности к родине. Показать, как турки боролись в тылу фронта и вышли победителями из неравной борьбы против сильнейщих государств того времени. Ключевые слова: война, здоровье, битва, обслуживание, раненный, фронт GİRİŞ Birinci Dünya Savaşı; tarihte bu savaş dönemine kadar yaşanan askeri olaylar içinde en geniş çapta olması, büyük devletlerin aralarında ittifaklar kurarak savaşmaları ve dünya coğrafyası ile dünya nüfusunun büyük bir kısmının bu savaşta etkilenmesi dolayısıyla "Büyük Harp" olarak da adlandırılmaktadır. Savaşı hazırlamış olan genel etkenler 19. yy.'ın başlarından itibaren Avrupa'nın geçirmiş olduğu çeşitli değişiklikler ile ilgilidir. Birbirleriyle bağlantılı bu etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Ulusal devlet sistemi, aşırı ulusçuluk, savaşçılık zihniyeti, birbirlerine düşman ittifak grupları ve emperyalizm. (Karal: 355)
doi:10.17498/kdeniz.15889 fatcat:mr2xqpojkbhmzpnleo4d7imo5q