INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF IBA AND NAA ON ROOTING ABILITY OF GREENWOOD CUTTINGS OF LEMON /C. lemon

Dimitar Jelev
2014 Science & Technologies   unpublished
Object of this trial is rooting ability of greenwood cuttings of lemon (C. lemon), stimulated with different concentrations of water and spirit solutions of naftil acetic acid and indole-3-butyric acid. The highest rooting percentage we had when we used IBA with 2 g/l concentration. In variants with 2g/l NAA and 25 mg/l IBA we had highest total roots length per one cutting. Увод Прието е в овощарството посадъчния материал от цитрусови култури да се произвежда чрез присаждане на пъпка от
more » ... на пъпка от културния сорт върху семенно размножена подложка от P. trifoliatta. В направената от нас литературна справка относно производството на посадъчен материал от лимон се оказа, че много автори в световен аспект успешно размножават редица цитрусови култури чрез вкореняване на зелени резници в условията на изкуствена мъгла. В тази посока са насочени и нашите изследвания. Най-често в практиката се използва IBA [2, 6, 5, 7 и 8] и значително по-рядко NAA [3, 4]. Някои автори [3] използват и субстрати с или без добавени растежни регулатори в тях. Материали и методи Обект на това проучване е изследване на вкореняемата способност на зелени резници от лимон, стимулирани с различни концентрации спиртни и водни разтвори на α нафтил-оцетна киселина (NAA) и индолил маслена киселина (IBA). Зелените резници са заложени за вкореняване в началото на месец април, а отчитането на резултатите е направено в началото на месец юли. Опита е проведен в периода 2009-2010 г. Едногодишните леторасти се взети от 8-годишни плододаващи дървета от сорт Meyer. За определяне вкореняемата способност и някои от показателите, характеризиращи коренообразуването на зелени резници от лимон изпитахме следните варианти: Вариант 1-третиране на резниците със спиртен разтвор, без растежни регулатори (контрола) Вариант 2-третиране на резниците със спиртен разтвор на NAA с концентрация 2 g/l Вариант 3-третиране на резниците със спиртен разтвор на NAA с концентрация 4 g/l Вариант 4-третиране на резниците с воден разтвор на NAA с концентрация 200 mg/l Вариант 5-третиране на резниците със спиртен разтвор на IBA с концентрация 2 g/l Вариант 6-третиране на резниците със спиртен разтвор на IBA с концентрация 4 g/l Вариант 7-третиране на резниците с воден разтвор на IBA с концентрация 25 mg/l
fatcat:2a5dasue2fbetmz2ve7ssm4xvi