Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Binaz Bozkur, Alim KAYA
2015 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin kadercilik eğilimini ölçmek için gerekli psikometrik niteliklere sahip bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma grubu 711 (485 üniversite, 227 lise) öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır (Önceden belirlenmişlik, kişisel kontrol, batıl inanç ve şans). Ölçeğin geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve ölçüt ölçek geçerliği çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği
more » ... ise ölçeğin alt boyutlarına ve ölçeğin geneline ilişkin Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış, test tekrar test güvenirliği ve ölçek toplam puanı ile alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .86, test tekrar test güvenirlik katsayısı .72'dir. Ölçek için yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Abstract: The purpose of this study is to develop a valid and reliable instrument to measure the tendency of fatalism in high school & college students. The working group consisted of 711 students (485 college students, 227 high school students). The results of the exploratory factor analysis revealed a four-factor structure (predetermination, personal control, luck and superstition). Exploratory factor analysis of the validity and criterion validity of the study was conducted. For the reliability of the scale Cronbach alpha coefficient was calculated for the whole of the scale, and subscales. Test-retest reliability and correlation coefficients between whole of scale and subscales was calculated for reliability. Cronbach's alpha coefficient was .86, test-retest reliability coefficient of .72. As a result of reliability and validity analyzes, the developed scale is a reliable and valid measurement tool and may be used in the study.
doi:10.17860/efd.55137 fatcat:wfyrghbkurcsrm7iryeqfncomm