Θρῆνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Α. Παϰαδόϰουλος-Κεραμεύς
1903 Byzantinische Zeitschrift  
Θρήνος της Κωνσταντινουπόλεως. "Εμμετροι θρήνοι δια την υπό των Τούρκων αλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως ύπάρχουσι μέχρι τούδε γνωστοί τέσσαρες. Πρώτος τούτων είναι 6 εκ 1045 στίχων έκδο&είς από του 2909-ου ελληνικού χειρογράφου της Bibliotheque Nationale (E. Legrand, Bibliotheque grecque vulgaire, τ. l, 6. 169-202). f O άγνωστος αυτόν ποιητής δίν ήτο παρών εν τη αλώσει, αλλ' Ιζη in αυτής μακράν της Κωνσταντινουπόλεως* ίγραψε δΐ τον &ρήνον ήδη κατεχόντων την πόλιν των Τούρκων επί σκοπώ να
more » ... ί σκοπώ να υποβοήθηση πανευρωπαΐκήν τίνα κατ 9 αυτών σταυρόφορίαν, καΐ δια τούτο χαρίζεται τω πάπ$ λέγων αυτόν της Εκκλησίας κορυφήν έκτος δΐ τούτου γίνεται ήχω προπαρασκευής σταυροφορίας τίνος υπό την 'εμπνευσιν του πάπα συγκαλουμένης* διό καΐ λέγει πρbς αυτόν "στην άγιωσύνη σου κρεμά 8λ' ή χριστιανοσύνη να τους έφέρης εις κaλbv εκ την διατανοσύνη μΐ το γλυκύ, μΐ το 'μορφον, μΐ του Θεού τον φόβον, κα\ να σήκωσης τον σταυρέ μΐ φόβον και μΐ τρόμον, με τόλμην τον άγριόπιστον να έβγάλετ' εκ το σπίτι, εκ την Κωνσταντινούπολιν, τη νέα 'Ρώμη λέγω" (στιχ. 004-611). Αναντιρρήτως δ ποιητής ίγραψε το ποίημα του προ της ναυτικής εκστρατείας του 1457, εν τω πρb τούτου 1456-α> Ιτει, καθ' δ 6 πάπας Κάλλιστος 6 3-og έκήρυζε σταυροφορίαν κατά των Τούρκων· 9 διατάζας απανταχού νηστείας καΐ προσευχάς, τους δΐ χριστιανούς ηγεμόνας προσκαλέσας είς συνένωσιν των δυνάμεων των. Λεύτερος θρήνος ίμμετρος είναι ο έπιγεγραμμένος ^Λνακάλημα της Κωνσταντινόπολις", όστις εύρέ&η εν τφ 2873-ω κώδικι της Bibliotheque Nationale (E. Legrand, Collection de monuments pour servir a Fetude de la langue neo-hellenique. Nouvelle serie, N° 5. Paris 1875, σ. 87-100). Ούτος συνίσταται εξ 118 στίχων, ως δΐ φαίνεται εκ τίνων φιλοκρητικων στίχων συνετάχ&η εν τη νήσω Κρήτη εύ&ύς μετά την αλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως. Εν τφ &ρήνω τούτω δίν υπάρχει υπαινιγμός είς ελπίδα αναστάσεως της ορθοδόξου ή άλλης τίνος χριοτιανικής βασιλείας εν Κπόλει' αλλ* 6 ποιητής &ρην& την καταστροφήν των 'Ρωμαίων καΐ αράς εκτινάσσει κατά των Τούρκων. Τρίτος θρήνος είναι ό υπό του καθηγητού Krumbacher εκ δύο Brought to you by | Simon Fraser University Authenticated Download Date | 5/30/15 11:37 PM
doi:10.1515/byzs.1903.12.1.267 fatcat:hzzkm7hupzgtvogyjsojbof7fu