Influence of herbicides Derby and Axial on the accumulation of nutrient elements by winter wheat

L. M. Mykhalska, V. V. Schwartau
2012 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Bìologìâ, Ekologìâ  
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ДЕРБІ ТА АКСІАЛ НА НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИНАМИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Досліджували вплив гербіцидів Дербі та Аксіал на накопичення елементів живлення рослинами озимої пшениці при позакореневій обробці композиціями гербіцидів та амідного азоту. Одночасне внесення протидводольного гербіцідиду Дербі та грамініциду Аксіал із карбамідом сприяло накопиченню мікроелементівкомпонентів редокс-систем рослин (заліза, міді), а також
more » ... нію, калію та бору, що важливо для розробки інтегрованих систем захисту та живлення посівів культури. Л. М. Михальская, В. В. Швартау Институт физиологии растений и генетики НАН Украины ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ДЕРБИ И АКСИАЛ НА НАКОПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЯМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ Исследовали влияние гербицидов Дерби и Аксиал на накопление элементов питания растениями озимой пшеницы при внекорневой обработке композициями гербицидов и амидного азота. Одновременное внесение противодвудольного гербицида Дерби и граминицида Аксиал с карбамидом способствовало накоплению микроэлементовкомпонентов редокс-систем растений (железа, меди), а также магния, калия и бора, что является важным для разработки интегрированных систем защиты и питания посевов культуры. The effect of foliar treatment with herbicides Derby and Axial and amide nitrogen on the elements accumulation by winter wheat was studied. The simultaneous applying of Derby and Axial with carbamide contributed to higher accumulation of the trace elements -components of plants redox-system (iron and copper) as well as magnesium, potassium and boron which are important for the development of integrated systems of protection and nutrition of cultural plant. Вступ Боротьба з бур'янами є одним із найскладніших і найзатратніших елементів технології захисту посівів озимої пшениці. Для отримання високого рівня урожайності необхідно створити комфортні умови для розвитку культури. У той же час конкуренція із бур'янамифактор зниження врожайності пшениці протягом усієї вегетації, починаючи із фази сходів і, практично, до жнив. 6©
doi:10.15421/011226 fatcat:tjc67aho7jhuremkpxpme7zz7m