AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Fazıl Akın Olgun, Gözde Sevilmiş
2017 Tarım Ekonomisi Dergisi  
Özet Bu çalışmada, Avrupa B rl ğ Katılım Önces Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ve Türk ye'de öncek dönemlerde uygulanan kırsal kalkınma destekler le IPARD destekler arasındak temel farklılıklar ele alınmaktadır. Kırsal kalkınma destekler n n amacı, kırsal alanlarda altyapı yatırımlarını desteklemek, kırsal alanlardak yaşam koşullarını y leşt rmek, st hdamı artırmak ve IPARD amaçlarına benzer şek lde ürün kal tes n artırmaktır. D ğer yandan, bunların yanı sıra IPARD'ın temel amacı
more » ... ARD'ın temel amacı şletmeler n Topluluk standartlarına ulaşmasına katkıda bulunmaktır. IPARD'ın zaman çer s nde ülkem zde proje kültürünün yerleşmes ne ve fon kullanımındak artış le kırsal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunacağı düşünülmekted r. Abstract In th s study, European Un on Instrument for Pre-access on Ass stance n Rural Development (IPARD) Programme and the fundamental d fferences between the rural development a ds mplemented n earl er per od n Turkey and IPARD funds are exam ned. The object ve of rural development a ds s to mprove the nfrastructure nvestments n rural areas, to mprove the l v ng cond t ons of rural areas, to ncrease employment and the product qual ty s m lar to IPARD object ves. On the other hand, bes des these object ves the ma n IPARD object ve s to contr bute to the upgrad ng of the enterpr ses to the Commun ty standards. In the course of t me, IPARD s expected to contr bute more for locat ng the project culture n our country and ncreas ng the use of funds and rural development. Olgun, Sev lm ş / Tarım Ekonom s Derg s 23 (1), 2017 26 2.BULGULAR ve TARTIŞMA 2.1.Aday ve potans yel aday ülkelere yönel k bütünleş k katılım önces araçlar Avrupa B rl ğ , B rl k ç ndek ekonom k ve sosyal uyumun sağlanması, bölgesel farklılıkların g der lmes amacıyla üye ülkeler ne yardımda bulunduğu g b küresel aktör sıfatıyla B rl k üyes olmayan ülkelere de yardımda bulunmaktadır. AB lk olarak 1990 yılında B rl ğe üye olacak ülkelere yardım etmek amacıyla katılım önces mal yardım araçları oluşturmaya başlamıştır. Yen anlayış aday ülkeler n, ancak katılım önces olarak adlandırılan b r hazırlanma sürec nde başarılı olmaları hal nde üye olab lmeler n öngörmekted r. Katılım önces süreç, aday ülken n Topluluk müktesebatı (Acqu s communauta re) le pol t kalarına uyum sağlayab lmes ç n b r d z ekonom k, s yasal, sosyal ve kurumsal reformları gerçekleşt rmes n öngörmekted r. AB, bu aşamada hem aday ülken n mal yükünü azaltmak hem de reformların öngördüğü b ç mde hızlanmasını sağlamak üzere, katılım önces stratej çerçeves nde özel yardımlar sağlamaktadır.
doi:10.24181/tarekoder.317836 fatcat:ejha2h2am5ajnj7vfwiy7rtkwy