Nedržavni akteri i upravljanje zaštitom životne sredine [chapter]

Dragoljub Todić
2020 Nedržavni akteri u međunarodnom pravu  
aktera (NDA) u kreiranju i sprovođenju savremene politike i prava u oblasti životne sredine. Skreće se pažnja na izvesne metodološke dileme, uključujući i otvorena pitanja u vezi sa definisanjem pojma "nedržavni akteri". Pitanje uloge i položaja NDA sagledava se kroz analizu mesta nevladinih organizacija u najznačajnijim međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine globalnog i regionalnog karaktera koji su, istovremeno, od značaja za Republiku Srbiju (RS). Jednim od ključnih elemenata za
more » ... cenu uloge NDA uzima se mogućnost učešća u procesu donošenja odluka. Analiziraju se norme sadržane u relevantnim međunrodnim ugovorima kojima se reguliše pristup informacijama i učešće javnosti u odlučivanju u oblasti životne sredine, u skladu sa Arhuskom konvencijom o dostupnosti informacija, učešću javnosti u odlučivanju i dostupnosti pravde u pitanjima koja se tiču životne sredine. u radu se razmatra stav da su položaj i uloga NDA (kroz položaj i ulogu nevladinih organizacija) regulisani međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine samo do izvesne mere, na neujednačen i neprecizan način. To može da bude od uticaja na efikasnost upravljanja u oblasti životne sredine i zahteva dodatno preispitivanje procena o sve većem uticaju NDA. Ključne reči: nedržavni akteri, nevladine organizacije, životna sredina, klimatske promene, međunarodni ugovori, Arhuska konvencija, javnost, pristup informacijama.
doi:10.18485/iipe_nsail.2020.ch4 fatcat:42dxqfp6xfaizm7hlkfmwznvai