Platelet Count and Mean Platelet Volume in Patients with Nasal Polyposis

Aslı Tanrıvermiş Sayit
2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Giriş: Nazal polip, nazal obstrüksiyonun en sık nedenlerinden olup prevalansı %1-4 arasında değişmektedir. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte kronik enfeksiyonların, mekanik, immünolojik ve biyokimyasal faktörlerin etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Son zamanlarda ortalama trombosit hacmi inflamatuar hastalıklarda basit inflamatuar bir markır olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı nazal polipli hastalarda trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmini araştırmaktır.
more » ... ini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Histopatolojik olarak kanıtlanmış nazal polipli 80 hasta ile yaşı ve cinsiyeti birbirine yakın 80 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Nazal polipli hasta grubunda paranazal sinüs BT'leri Lund-Mackay evreleme sistemine göre değerlendirildi ve hesaplandı. Nazal polipli hasta grubu ile kontrol grubu arasında ortalama trombosit hacmi, trombosit sayısı, trombosit krit ve trombosit dağılım genişliği açısından anlamlı farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Nazal polipli hastalarda ortalama trombosit hacmi (8.57±1.62 fL vs 8.79±1.49fL, p=0.38 ) ve trombosit sayısı (259.99±62.03 x103/µL vs 270.29±61.82 x103/µL, p=0.26) kontrol grubu ile karşılaştırıldığında düşük saptanmış olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Trombosit dağılım genişliği ise nazal polipli hastalarda (17.1±1.36 fL), kontrol grubu (16.78±1.04 fL) ile karşılaştırıldığında hafif yüksek bulunmuş olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.075). Ancak trombosit krit değeri nazal polipli hastalarda (0.21±0.065), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında (0.23±0.069) düşük ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.044). Tartışma: Bizim çalışmamızda trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi NP'li hastalarda düşük saptanmış olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bizim bulgularımıza göre nazal polipli hastalarda ortalama trombosit hacminin inflamatuar bir markır olarak kullanılması çok da güvenilir değildir. Abstract Aim: Nasal polyps (NPs) are the most common reason for nasal obstruction, with a prevalence of 1-4%. Although the etiology is not clearly known, chronic infections and mechanical, immunological, and biochemical factors can play a role in the etiology. Recently, mean platelet volume (MPV) was recognized as a simple inflammatory marker in the inflammatory disease. In this study, we aimed to evaluate platelet (PLT) and MPV in patients with NPs. Material and Method: This study included 80 histopathologically proven patients with NPs and 80 age-and sex-matched healthy subjects as controls. The Lund-Mackay staging system was used to evalute paranasal sinus CT scans, in patients with NPs, and paranasal sinus CT scores were recorded. Values of MPV, platelet (PLT), platelet crit (PCT) and platelet distribution width (PDW) were assessed in NP and control groups. Results: MPV and PLT values were found to be low in patients with NPs, at 8.57±1.62 fL and 259.99±62.03 x103/µL, respectively, compared with the control groups, at 8.79±1.49fL and 270.29±61.82 x103/µL. These findings were not statistically significant. PDW values were found to be slightly high in patients with NPs, at 17.1±1.36 fL, compared with the control group, at 16.78±1.04 fL (p=0.075). But PCT values were found to be low in patients with NPs, at 0.21±0.065, compared with the control group, at 0.23±0.069 (p=0.044). This finding was statistically significant. Discussion: In our study, the MPV and PLT values were lower in patients with NPs, but the difference was not statistically significant. According to our findings, the use of MPV as an inflammation marker in patients with NPs does not seem to be reliable.
doi:10.4328/jcam.2703 fatcat:4xavxb4ncrcbtj7cxsm6fh4fqa