ЕСЕЈ ЗА СОВРЕМЕНИТЕ ПАТРИОТИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА!

Ана Ашталковска Гаjтаноска
2016 EthnoAntropoZoom  
Ана Ашталковска Гаjтаноска (Македонија) Институт за етнологија и антропологија, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" е-маил: ashtalkovska@gmail.com ЕСЕЈ ЗА СОВРЕМЕНИТЕ ПАТРИОТИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА! Апстракт: Оваа белешка за патриотите во Македонија во 2016 година се однесува на политичката (зло)употреба на овој термин во актуелните случувања обележани преку протестите од 12.4.2016. Две групи македонски граѓани протестираат низ улиците на Македонија -едната "против режимот" на власта, а
more » ... гата за "одбрана на Македонија" и нејзината актуелна власт. Овие групи меѓу другото се спротивставени и во однос на тоа што подразбираат под терминот патриотизам, и тука се чини дека се работи за комплетно различни концепти за односот на поединецот кон сопствената држава и односот на "народот" кон државата (и обратно). Особено е интересна втората концепција за патриотизмот, редовно експлоатирана од "Граѓанското движење за одбрана на Македонија -ГДОМ", чија реторика многу личи на онаа што се користела во 19 век во фазите на создавање на нациите, особено во Југоисточна Европа. Во таа смисла, интересно е како овој деветнаесеттовековен концепт е сè уште толку актуелен во Македонија во 21 век! Клучни зборови: протести, народ, одбрана, предавници, професионални патриоти.
doi:10.37620/eaz16150178ag fatcat:oz6xmqjc5neh5ogvmcgmgt722a