Motion Blur Kernel Estimation via Deep Learning

Xiangyu Xu, Jinshan Pan, Yu-Jin Zhang, Ming-Hsuan Yang
2018 IEEE Transactions on Image Processing  
doi:10.1109/tip.2017.2753658 pmid:28922121 fatcat:d3g2x2a6w5fzfiiyjs6dzjyzzy