بررسی تأثیر آرامسازی عضلانی بر میزان فشار خون در بارداری

فرزانه جعفرنژاد, محبوبه اعلمی, منیره پورجواد, مرتضی مدرس غروی, سعید ابراهیم زاده
2011 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: فشار خون یکی از اختلالات شایع در دوران بارداری و علت عمده مرگ و میر و ناخوشی های مادری و جنینی می باشد که درمان مؤثری ندارد. یکی از روش های اساسی در درمان فشار خون، کاهش استرس نظیر آرامسازی عضلانی است. با توجه به احتمال نقش استرس در ایجاد اختلالات فشار خون در دوران بارداری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آرامسازی عضلانی بر کنترل فشار خون در بارداری انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که طی سالهای 89- 1388 در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد، 20 زن باردار با فشار خون
more » ... اردار با فشار خون سیستول مساوی یا بیشتر از 135 میلی متر جیوه یا دیاستول مساوی یا بیشتر از 85 میلی متر جیوه به عنوان گروه کنترل و مداخله وارد مطالعه شدند. در گروه مداخله آرامسازی عضلانی به روش جکوبسون به مدت 4 هفته که یک جلسه در هفته بصورت حضوری و در بقیه روزهای هفته با راهنمایی سی دی در منزل، انجام می شد. فشار خون قبل و بعد از انجام تمرین در جلسات حضوری و در گروه کنترل قبل و بعد از 15 دقیقه انتظار، بدون مداخله خاصی اندازه گیری می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 5/11) انجام شد. یافته‌ها: آرامسازی عضلانی، فشار خون سیستول و دیاستول گروه مداخله را نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری، کاهش می دهد (001/0=p). نتیجه‌گیری: آرامسازی عضلانی در کاهش فشار خون سیستول و دیاستول و درمان فشار خون بالا در دوران بارداری مؤثر است.
doi:10.22038/ijogi.2011.6018 doaj:ffb51dabb0974aa494f4544c3ee17ea3 fatcat:wrqul4qaend4zcm7odaggolxl4