Ispitivanje aktualnih trendova u korištenju društvenim mrežama kod učenika prvog i trećeg razreda srednjih škola u Hrvatskoj

Gordana Buljan Flander, Ella Selak Bagarić, Krešimir Prijatelj, Mirna Čagalj Farkas
2020 Criminology & Social Integration //// Criminology and Social Integration  
Budući da danas odrastanje gotovo neizostavno uključuje i svakodnevnu uporabu modernih tehnologija, važno je ispitati na koji način i u kojem vremenskom okviru mladi provode vrijeme na internetu i društvenim mrežama. Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati opće navike korištenja internetom i društvenim mrežama kod adolescenata srednjoškolske dobi u Republici Hrvatskoj (N=1806). Online upitnikom, konstruiranim za potrebe ovog istraživanja putem Google Forms platforme, ispitana je nekolicina
more » ... itana je nekolicina čimbenika provođenja vremena na internetu i društvenim mrežama. U rezultatima su detaljno izložene aktivnosti adolescenata po pojedinim društvenim mrežama, kao i čimbenici povezani s adolescentima u kontekstu mrežnih aktivnosti. Rezultati upozoravaju da se tijekom vremena mijenjaju preferencije korištenja društvenim mrežama kod adolescenata, ali i upućuju na sklonost upuštanja mladih u rizična ponašanja poput upoznavanja ili dopisivanja s nepoznatim osobama. Navedeno upozorava na potrebu za kontinuiranom doedukacijom stručnjaka, ali i roditelja, koja će pratiti navike djece i mladih, kao i implementaciju strukturiranih modaliteta rada s djecom i mladima o sigurnom korištenju internetom.
doi:10.31299/ksi.28.2.6 fatcat:ny2qab5wzff23daln36l7phwim