Iz društvenega življenja

Neža Jarnovič; Tilčka Šalamon; D. Repovš; Dušan Tomažič; M. Matjašič; Nela Baldani et al.
1978 Obzornik zdravstvene nege  
Dne 14. 2. 1978 je bila v prostorih zdravstvenih delovnih organizacij v Ljubljani 1. seja po jubilejni skupščini Zveze. Poleg članov glavnega odbora so se seje udeležile tudi delegaeije področnih društev: DMS Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Slovenj Oradee in Velenje. Odsotnosti pa niso opravičila društva Celje, Nova Ooriea in Ptuj. Po obširni razpravi in predlogih glede delovnih programov organov Zveze, finančnega obračuna in predračuna, ustanavljanju novih
more » ... anju novih strokovnih sekcij in komisij, kar je bilo obravnavano že na razširjeni seji predsedstva, so sprejeli naslednje sklepe: -Olavni odbor potrdi predložene delovne programe Zveze in njenih strokovnih sckeij za leto 1978. -Na predlog inieiativnega odbora se potrdi ustanovitev pediatrične sekeije pri Zvezi DMS Slovenije. Ustanovna konferenea bo meseea marea v Mariboru. -Razširjena seja predsedstva pripravi do naslednje seje okvirni program za problemsko konfereneo, ki bo v jeseni 1978. -Onutek pravilnika o finančnem poslovanju, usklajenega z zakonskimi predpisi (Ur. 1. 42/77, 51/77 in 56/77), pripravi posebna komisija. Pravilnik bo hkrati vzoree za delo področnih društev. -Predlog pravilnika o častnem razsodišču se predloži v razpravo področnim društvom, prav tako tudi predlog poslovnika za delo strokovnih sekeij. -Izvoljeni so bili člani komisije za bolnišnično službo, člani komisije za izvenbolmšnično službo, in sieer: Bolnišnična komisija: p r e d sed n i k Lueija Tekavee, bolnišniea Maribor, č I a ni: Polona Plavšak, Jana Krek, Levina Hribernik, Hedvika Škraban, Roža Meglič, Frida Roblek, Marjana Dolene. Izvenbolnišnična komisija: p r e d s e cl n i k: Silva Vuga, zdravstveni dom Maribor, č I a ni: Marija Miloradovié, Poldka Arh, Nada Čibej, Milena Bleje, Marija čop, Milena Srnovršnik, Nada Pitz. -V svet Skupnosti zdravstvnih delovnih organizaeij so imenovane predsedniee strokovnoihsekeij in obeh komisij. Njihovo delovanje se sprejme kot koordinirano telo pri Skupnosti za dejavnosti s področja dela medicinskih sester v bolnišnieah in ustanovah osnovne zdravstvene službe. -Olavni odbor pooblasti glavnega tajnika Skupnosti, da vabi na seje člane komisije glede na trenutno aktualno problematiko in potrebo za sodelovanje. -Zapisniki samoupravnih organov Zveze bodo v bodoče predloženi tudi Skupnosti zdravstvenih delovnih organizaeij. -Olavni odbor se strinja s predlogom, da člani komisije sodelujejo na posvetovanju v Portorožu dne 26. do 28. oktobra tl., ki ga sklieuje Skupnost in ki bo ooravnavala organizacijo higienske službe, medicinsko opremo idr. 195
doaj:4b12d0c8fa5f45c19e07d5a99f1f882a fatcat:ypj73f57trhbnhnbxe5z4tlti4