Geodetické metódy zberu priestorových údajov

Štefan Sokol, Ján Ježko, Marek Bajtala
2007 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Geodetic methods of 3D data collection The term Geographic Information System (GIS) was used in 1963 for the first time in establishing of spatial oriented Information system supported by computer in Canada. With this term it was for the first time pointed on the automatized acquisition of spatial information and their consecutive processing using computer technologies. GIS is computer supported system, which consists of hardware, software and enables editing, storage, organisation of modelling
more » ... sation of modelling and analysis of spatial oriented data, as well as their textual, numerical and graphical presentation. The most important part of GIS are spatial data of spatial region the system works with. Because of that the analogue or digital object acquisition of data is the most decisive base for successful functioning of information model with functional data structure. Brief information about methods of spatial data acquisition and their exploitation for geo-information spatial model is the aim of the proper. Úvod Súčasné možnosti informačných technológií spôsobujú stále vyššie nároky na prácu geodetov. Vzhľadom na súčasný pokrok je potrebné udržať krok s poskytovanými službami konkurencie a tým aj s technológiou, ktorá sa začala používať vo svete a zároveň ponúka možnosť zefektívňovať odbornú prácu. Samozrejme ide aj o kvalitu a šírku spektra poskytovaných služieb, čím sa môžeme od konkurencie odlíšiť. A preto treba na každú požiadavku zákazníka reagovať a snažiť sa vyhovieť jeho požiadavkám. Donedávna bola základným pilierom a zdrojom informácii každého projektu účelová mapa, ktorá podávala projektantom a iným používateľom informácie o mapovanej lokalite. Neustály rozvoj spoločnosti si dnes vyžaduje nielen analógový výstup (mapa v analógovom tvare, meračské náčrty atd'.), ale čoraz viac aj digitálny, pričom dnes odberateľ žiada výsledky geodetických prác na pamäťovom médiu. Preto sa dnes účelová mapa nahrádza "jej mladšou sestrou"-digitálnou mapou (účelová mapa v digitálnom tvare). Dnešná digitálna mapa neobsahuje len polohové a geometrické informácie o zobrazovaných objektoch, ale aj čoraz častejšie využívané popisné informácie napr. o technickom stave inžinierskych sietí, o plánovanej výstavbe, prípadne informácie o vlastníckych a majetkoprávnych vzťahoch v danej lokalite. To vedie k využívaniu informačných systémov s prepojenou bázou údajov, ktorá v počítačovom prostredí, napr. pri kliknutí myšou na zvolený objekt, poskytne dostupné informácie. Takýmto spôsobom je možné aj už vložené informácie aktualizovať a tak zefektívniť prácu. Kódový zber údajov Dnešná doba nastoľuje nutnosť zrýchliť proces zberu, zvýšiť kvalitu spracovania informácií a s využívaním modernej techniky ponúkať nové spôsoby ich poskytovania užívateľom. V súčasnom konkurenčnom prostredí a softvérovej dostupnosti je možné hovoriť o čo najvyššom zefektívnení geodetických prác, medzi ktoré kódový zber dát bezpodmienečne patrí. Význam kódového zberu Výsledkom bežného merania v teréne je zoznam priestorových súradníc s číslami bodov. Načítaním takéhoto zoznamu súradníc vznikne výkres s bodmi a ich popismi, ktorý slúži ako podklad pre následné kreslenie-spájanie bodov líniami, umiestňovanie mapových značiek a pod.. Konečné spracovanie danej lokality je teda nutné vykonať v grafickom prostredí ručne na základe meračského náčrtu. Geodetické práce, pri ktorých sa nevyžaduje odovzdanie meračského náčrtu, si zhotoviteľ náčrtu (meračský náčrt pre vlastnú potrebu) môže dovoliť neuvádzať bodové grafické prvky do náčrtu, ak má zaručené, že pri správnom prisúdení kódu týmto bodom túto úlohu splní softvér, použitý na spracovanie výsledkov merania. Pri použití najmodernejšej techniky sa na displeji zobrazuje kresba práve zobrazenej časti reliéfu. To znamená, že cieľom uvedenej metódy je zjednodušiť prvotnú fázu tvorby výkresu, keďže kostra terénu vznikne automatizovane na základe spracovávania kódov, ktoré sú pri meraní registrované pri jednotlivých 1
fatcat:rcrsucwslbexlfnc6bvqx5vybe