Serbian volunteer from Bosnia remembers revolutionary affairs in Russia (March - May 1917)
Sećanje na revolucionarne događaje u Rusiji srpskog dobrovoljca iz Bosne (mart - maj 1917. godine)

Milan Micić
2017 Komunikacije mediji kultura  
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 17-34 УДК 94(470)"1917/1921" 1Др Милан Мицић*1 покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Нови Сад СЕЋАЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ДОГАЂАЈЕ У РУСИЈИ СРПСКОГ ДОБРОВОЉЦА ИЗ БОСНЕ (март -мај 1917. године) * Контакт: milan.micic@vojvodina.gov.rs ПОВОДОМ СТО ГОДИНА ОД ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
doi:10.5937/gfkm1709017m fatcat:tmpgg26o7bbpzcxg4ohpjyw3ya