Coherence bi-resonance in a two-dimensional neural map

Wang Mao-Sheng, Huang Wan-Xia, Cui Zhi-Feng
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.4485 fatcat:d7aodvozhzhoplxrigh52ekzem