Urszula Dudziak (red.), Instytucjonalny wymiar ochrony życia, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 94

Jakub Akonom
2021 Collectanea Theologica  
N iezbywalna wartość życia ludzkiego od momentu jego poczęcia od wielu lat stanowi element sporny w relacjach pomiędzy Kościołem Katolickim a współczesną zglobalizowaną cywilizacją. O ile bowiem z punktu widzenia teologii i moralności nie ma wątpliwości, iż godność osoby ludzkiej jest właściwa każdemu człowiekowi, o tyle współczesna medycyna, pozbawiając głosu etykę, zajmuje w tej sprawie odmienne stanowisko, dopuszczając wyjątki od reguły. Tym samym tworzy się powszechnie akceptowany pogląd
more » ... erancji, który daje furtkę do redefinicji pojęć, co w ostateczności może doprowadzić do depenalizacji aborcji i jej powszechnej akceptacji. W tym kontekście szczególnie istotna wydaje się ochrona życia poczętego przez instytucje działające w Polsce oraz obowiązujące w kraju prawodawstwo, ale przede wszystkim konieczne jest uwrażliwienie sumień i dotarcie z ewangelicznym przykazaniem miłości do serc i umysłów wszystkich obywateli. Recenzowana praca stanowi duży wkład w obecną literaturę przedmiotu. Najistotniejszym przymiotem publikacji jest niewątpliwie jej heterogeniczność tematyki, gdyż w jednej książce ujęto w sposób syntetyczny aspekt teologiczny, pastoralny, prawny, socjologiczny, a także historyczny. Omawiana pozycja ma charakter teoretyczno-badawczy i z uwagi na swoją strukturę może uchodzić za wzór dla innych opracowań naukowych. Przyjęta przez poszczególnych autorów metodologia jest prawidłowa, a jej efektywność ukazuje się w całej treści publikacji. Układ książki jest klarowny i przejrzysty, umożliwia tym samym podjęcie czytelnikowi lektury, która pomimo omawianej problematyki wykazuje się przystępnością. Duże znaczenie ma także właściwy podział tematyczny, który pomimo obszernego uniwersum zawartego w publikacji, w dużej mierze pozwala na zachowanie odrębności dziedzin i dyscyplin. Monografię otwiera dobrze przygotowany spis treści (s. 5). Po nim umieszczono wstęp napisany przez redaktor pozycji Urszulę Dudziak wprowadzający w problematykę pracy (s. 7-10). Główna część monografii została podzielona na 91 (2021) nr 2, 235-237 czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct
doi:10.21697/ct.2021.91.2.10 doaj:44cfe07b34a5475485698d7b1eefcd9e fatcat:5irex4fgkzc73ienx7dzgsrlxi